Działalność gospodarcza w Europie: Ramy opodatkowania dochodu (BEFIT)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa podatkowego – zgodnie z założeniami Komunikatu KE Opodatkowanie działalności gospodarczej w XXI wieku oraz Komunikatu KE Kolejna generacja zasobów własnych dla budżetu UE.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 26 stycznia 2023 r.

W swoim komunikacie „Opodatkowanie działalności gospodarczej w XXI wieku” Komisja zapowiedziała wniosek dotyczący nowych ram opodatkowania dochodów przedsiębiorstw w celu:

(i) zwiększenia konkurencyjności jednolitego rynku;

(ii) zmniejszenia kosztów przestrzegania przepisów, m.in. dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz

(iii) wspierania inwestycji w UE.

Ten nowy wniosek znany jest pod nazwą Działalność gospodarcza w Europie: Ramy opodatkowania dochodu, inaczej ramy BEFIT. Komisja ogłosiła, że ramy BEFIT będą jednolitym zbiorem przepisów dotyczących podatków od osób prawnych dla UE opartym na kluczowych cechach: wspólnej podstawie opodatkowania oraz przyporządkowaniu zysków do państw członkowskich na podstawie odpowiedniej formuły (zwanej również „formułą repartycji”). Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącej Ursuli von der Leyen w orędziu o stanie Unii z 2022 r. BEFIT ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej w Unii i poprawi dostęp do dynamiki rynku kontynentalnego.

Działalność gospodarcza w Europie: Ramy opodatkowania dochodu (BEFIT) to kompleksowe rozwiązanie w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej w UE.

Inicjatywa ta ma na celu wprowadzenie wspólnego zestawu przepisów dotyczących obliczania podstawy opodatkowania przez przedsiębiorstwa z UE, przy jednoczesnym zapewnieniu skuteczniejszego podziału zysków między państwami UE w oparciu o określony wzór. Celem inicjatywy jest też zmniejszenie kosztów przestrzegania przepisów i stworzenie spójnego podejścia do opodatkowania osób prawnych w UE.

Wniosek będzie się opierał na doświadczeniu zdobytym podczas prac nad inicjatywami w zakresie podatku od osób prawnych w ciągu ostatnich 10–15 lat, w szczególności podczas prac nad wnioskiem z 2011 r. dotyczącym wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, nad wnioskami z 2016 r. dotyczącymi wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych oraz wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, a także na podejściu dwufilarowym uzgodnionym przez otwarte ramy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)/G-20.

Na podstawie mandatu udzielonego przez Radę Europejską i zgodnie z zobowiązaniami podjętymi w porozumieniu międzyinstytucjonalnym dołączonym do nowych wieloletnich ram finansowych, a także jak zapowiedziano w 6, Komisja przedstawi do końca 2023 r. wniosek dotyczący drugiego koszyka nowych zasobów własnych w oparciu o wniosek w sprawie BEFIT.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13463-Dzia%C5%82alnosc-gospodarcza-w-Europie-Ramy-opodatkowania-dochodu-BEFIT-_pl
 
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
 
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków.

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE:  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13463-Dzia%C5%82alnosc-gospodarcza-w-Europie-Ramy-opodatkowania-dochodu-BEFIT-/public-consultation_pl