Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności 2014–2020 – ocena ex post

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. funduszy UE oraz polityki regionalnej – ocena rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 12 kwietnia 2023 r. Polityka regionalna jest jedną z najważniejszych polityk inwestycyjnych Unii Europejskiej. Skierowana jest do wszystkich regionów i miast w UE i ma na celu wspieranie tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju. Krótko mówiąc dąży do poprawy jakości życia obywateli. Aby osiągnąć te cele i sprostać różnorodnym potrzebom rozwojowym we wszystkich regionach UE, na politykę regionalną przeznaczono w latach 20142020 kwotę 265 mld EUR (w cenach bieżących). Uwzględniając wkłady krajowe oraz inne inwestycje prywatne, szacuje się, że całkowity budżet polityki spójności na lata 20142020 wyniesie około 355 mld EUR (w cenach bieżących). Polityka ta realizowana jest za pośrednictwem dwóch głównych funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS). Przewiduje się, że polityka regionalna będzie miała istotny wpływ w wielu dziedzinach. Inwestycje realizowane w jej ramach przyczyniają się do osiągania licznych celów unijnej polityki. Uzupełniają też unijną politykę m.in. w dziedzinie edukacji, zatrudnienia, energii, środowiska, jednolitego rynku, badań
naukowych i innowacji.
Polityka regionalna zapewniła ramy inwestycyjne przyczyniające się do realizacji strategii „Europa
2020” na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu
społecznemu w UE.
Oceny dotyczące okresu 20142020 zostaną zakończone do końca 2024 r. zgodnie z art. 57 ust. 2
rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów 1303/2013 (RWP).
W niniejszej ocenie dokonano oceny osiągnięć Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w latach 2014–2020. Przeanalizowano w niej skuteczność, wydajność i wpływ wspieranych inwestycji, ich spójność z innymi obszarami polityki oraz ich znaczenie i unijną wartość dodaną. Jej celem jest określenie:

  • czynników przyczyniających się do powodzenia lub niepowodzenia tych inwestycji w różnych warunkach społeczno-gospodarczych;
  • dobrych praktyk;
  • wkładu wymienionych funduszy we wzrost gospodarczy, zrównoważony rozwój i tworzenie miejsc pracy
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13301-Europejski-Fundusz-Rozwoju-Regionalnego-i-Fundusz-Spojnosci-2014-2020-ocena-ex-post/public-consultation_pl Źródło: Komisja Europejska