Europejski Zielony Ład w pytaniach i odpowiedziach – 2021

Publikacja finansowana ze środków Funduszu Spójności i budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska naturalnego stanowią zagrożenie dla Europy i świata. Dlatego właśnie Unia Europejska opracowuje nową strategię zrównoważonego wzrostu – Europejski Zielony Ład. Stanowi ona ramy dla przejścia do nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki.

Europejski Zielony Ład (EZŁ, ang. European Green Deal) to strategia rozwoju, która ma przekształcić Unię Europejską w obszar neutralny klimatycznie. Jest odpowiedzią na kryzys klimatyczny i silne procesy degradacji środowiska.

Główny cel: UE chce być neutralna dla klimatu do roku 2050 – co oznacza, że nie chce już emitować do atmosfery żadnych gazów cieplarnianych. Aby zrealizować ten cel, UE chce egzekwować prawnie wiążące europejskie prawo o ochronie klimatu. Ma ono stanowić silny sygnał dla partnerów UE i własnej gospodarki.
Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz jego następca, w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 przyczynią się do realizacji założeń głównych elementów Europejskiego Zielonego Ładu poprzez:

  • Dostarczanie czystej i bezpiecznej energii
  • Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Budynki o niższym zapotrzebowaniu na energię
  • Przyspieszenie przejścia na zrównoważoną i inteligentną mobilność
  • Ochronę i odbudowę ekosystemów oraz bioróżnorodności
  • Przystosowanie się do zmiany klimatu
  • Ochronę zdrowia

Tylko 12 procent materiałów wykorzystywanych przez przemysł europejski jest poddawanych recyklingowi. Ma temu przeciwdziałać działanie w postaci wspierania przemysłu w zakresie innowacji i odgrywania głównej roli w gospodarce ekologicznej na świecie. UE chce na przykład zapewnić, że tylko „czysta stal“ jest produkowana z wykorzystaniem wodoru jako nośnika energii.
 
Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej