Fit for 55: Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej – ocena i przegląd

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów UE dotyczących efektywności energetycznej (rewizja Dyrektywy UE 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 8 listopada 2021 r.

Komisja przygotowuje przegląd i zmianę dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywy) i w ramach tego procesu Komisja przyjęła podejście dwuetapowe. Najpierw została dokonana ocena istniejących ram dyrektywy od czasu jej wejścia w życie w 2012 r., z wyjątkiem elementów zmienionych już w 2018 r. Na podstawie wyników tej oceny ustalono, co należy usprawnić, wzmocnić, dodać lub zmienić w dyrektywie, aby wyeliminować rozbieżności w osiąganiu wartości docelowych w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r., osiągnąć zwiększony unijny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. oraz zapewnić synergię z innymi inicjatywami w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, w szczególności z przeglądem dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, inicjatywą „Fala renowacji” i strategią UE na rzecz integracji systemu energetycznego.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja zobowiązała się do podjęcia bardziej zdecydowanych działań w zakresie zmiany klimatu. Ocenione zostanie, w jaki sposób emisje gazów cieplarnianych w UE mogłyby zostać w sposób odpowiedzialny zmniejszone do 2030 r. o co najmniej 50-55 proc. Ponieważ efektywne wykorzystanie energii ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia tego celu, w ramach przeglądu ma zostać przeanalizowanie, w jaki sposób można by zmienić dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej, aby:

  • osiągnąć wyższy poziom redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.
  • przyczynić się do realizacji innych inicjatyw w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. dokument roboczy służb, ocena skutków, ocena dyrektywy oraz opinia w sprawie oceny skutków): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12552-Unijna-dyrektywa-w-sprawie-efektywnosci-energetycznej-ocena-i-przeglad_pl

W załączeniu znajdują się: Wniosek dotyczący dyrektywy wraz z załącznikiem, streszczenie oceny oraz streszczenie oceny skutków.
Źródło: Komisja Europejska