Fit for 55: Wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii (The Energy Taxation Directive 2003/96), jako istotny element wprowadzania strategii Europejski Zielony Ład.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 8 listopada 2021 r.

Wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu wymaga przemyślenia od nowa strategii politycznych w zakresie dostaw czystej energii w całej gospodarce, w sektorze przemysłu, produkcji i konsumpcji, infrastruktury na dużą skalę, transportu, żywności i rolnictwa, budownictwa, a także w zakresie opodatkowania i świadczeń socjalnych. Dobrze zaprojektowane podatki odgrywają zasadniczą rolę, ponieważ wysyłają odpowiednie sygnały cenowe i zapewniają producentom, użytkownikom i konsumentom odpowiednie zachęty do stosowania zrównoważonych praktyk. Przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii stanowi integralną część Europejskiego Zielonego Ładu i powinien koncentrować się na kwestiach związanych z ochroną środowiska. Dyrektywa w sprawie opodatkowania energii 2003/96 ustanawia przepisy UE dotyczące opodatkowania produktów energetycznych wykorzystywanych jako paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania, a także energii elektrycznej. Od czasu jej przyjęcia w 2003 r. na rynkach energii i w dziedzinie technologii energetycznych w UE zaszły jednak istotne zmiany, a zobowiązania międzynarodowe UE, jak również unijne ramy regulacyjne w dziedzinie energii i zmiany klimatu znacznie od tego czasu ewoluowały. Potwierdzają to wyniki oceny opublikowanej we wrześniu 2019 r i uznanej w konkluzjach Rady przyjętych przez ministrów finansów państw UE w dniu 5 grudnia 2019 r.

Główne ustalenia wynikające z oceny Komisji są następujące:

• szeroki wachlarz wyłączeń i obniżek w praktyce sprzyja wykorzystaniu paliw kopalnych,

• dyrektywa nie promuje odpowiednio redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej ani paliw alternatywnych (wodoru, paliw syntetycznych, e-paliw, zaawansowanych biopaliw, elektryczności itp.).

• Dyrektywa nie umożliwia już osiągnięcia jej głównego celu, jeśli chodzi o należyte funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Restrukturyzacja systemu opodatkowania energii oraz obniżenie dotacji dla paliw kopalnych przyczynia się do neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju unijnej gospodarki.

Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE do 2050 r. Weryfikacja dyrektywy w sprawie opodatkowania energii wpisuje się w szereg reform politycznych mających przyczynić się do realizacji tego celu.

Główne cele zmiany dyrektywy to:

  • dostosowanie opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej do celów polityki UE w dziedzinie energii i klimatu, aby przyczynić się do realizacji unijnych celów w dziedzinie energii wyznaczonych na rok 2030 i do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.,
  • ochrona jednolitego rynku UE poprzez aktualizację zakresu i struktury stawek podatkowych oraz racjonalizację korzystania z fakultatywnych zwolnień i ulg podatkowych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. dokument roboczy służb, ocena skutków oraz opinia w sprawie oceny skutków): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12227-Wniosek-ustawodawczy-dotyczacy-zmiany-dyrektywy-w-sprawie-opodatkowania-energii_pl
W załączeniu znajdują się: Wniosek dotyczący dyrektywy wraz z załącznikiem oraz streszczenie oceny skutków.
Źródło: Komisja Europejska