Gospodarka społeczna – rozwój ramowych warunków

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa UE (zatrudnienie i sprawy społeczne) – na podstawie analizy Komunikatu KE Budowanie gospodarki służącej ludziom: plan działania na rzecz gospodarki społecznej  w kontekście Europejskiego filaru praw socjalnych oraz Europejskiej strategii przemysłowej .

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 30 września 2022 r.  

Wyzwania, takie jak zmiana klimatu, cyfryzacja, pogłębiające się nierówności i zmiany demograficzne skłoniły Unię Europejską (UE) do opracowania strategii politycznych zmierzających do sprawiedliwej, zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu transformacji, której centralnym elementem jest Europejski Zielony Ład. Dalekosiężne skutki kryzysu związanego z COVID19 i rosyjskiej agresji na Ukrainę sprawiły, że zarówno w UE, jak i poza nią, transformacja w kierunku sprawiedliwego i odpornego społeczeństwa stała się jeszcze bardziej naglącą kwestią.


Na czele tych działań znajdują się podmioty gospodarki społecznej, które zatrudniają w UE 13,6 mln osób. Wykazują się one niezwykłą zdolnością do wspierania odpornych społeczności i modeli biznesowych, demokratycznego zaangażowania i gospodarki służącej wszystkim obywatelom.

Tworząc miejsca pracy i podejmując kluczowe wyzwania społeczne w wielu sektorach, podmioty gospodarki społecznej pomagają w realizacji:

  • Europejskiego filaru praw socjalnych i jego podstawowych zasad, takich jak równość szans i dostęp
    do rynku pracy, uczciwe warunki pracy, ochrona socjalna oraz włączenie społeczne oraz
  • europejskiej strategii przemysłowej i jej celu, jakim jest osiągnięcie sprawiedliwej dwojakiej transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz strategicznej autonomii UE.


9 grudnia 2021 r. Komisja Europejska przyjęła nowy
plan działania na rzecz gospodarki społecznej. W planie tym przedstawiła konkretne środki mające ułatwić pełne wykorzystanie potencjału gospodarki społecznej w oparciu o wyniki wcześniejszych inicjatyw, takich jak inicjatywa z 2011 r. na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz inicjatywa z 2016 r. na rzecz przedsiębiorstw typu startup i przedsiębiorstw scaleup.

17 lutego 2022 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję zawierającą zalecenia dla Komisji w sprawie statutu europejskich stowarzyszeń transgranicznych i organizacji niekomercyjnych, której celem jest harmonizacja działalności transgranicznej europejskich stowarzyszeń i innych organizacji nienastawionych na zysk. 6 lipca 2022 r. Parlament Europejski przyjął również rezolucję w sprawie planu działania na rzecz gospodarki społecznej, w tym zapisy dotyczące zakresu zalecenia Rady.

Celem przedmiotowej inicjatywy jest udzielenie państwom członkowskim wsparcia w lepszym dostosowywaniu ich polityki i przepisów do szczególnych potrzeb gospodarki społecznej we wszystkich odpowiednich obszarach. Została ona zapowiedziana w planie działania na rzecz gospodarki społecznej. Inicjatywa ta jest niezbędna do uwolnienia niewykorzystanego potencjału gospodarki społecznej oraz do zapewnienia jej bardziej równomiernego rozwoju we wszystkich państwach członkowskich i regionach UE

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: sekretariat@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13526-Gospodarka-spo%C5%82eczna-rozwoj-ramowych-warunkow_pl

 

Źródło: Komisja Europejska