Gospodarowanie odpadami – sprawozdanie dotyczące systemu wczesnego ostrzegania

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. ochrony środowiska – na podstawie dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz dyrektywy w sprawie składowania odpadów (pakiet dotyczący odpadów z 2018 r.)

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 1 sierpnia 2022 r.

W planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym na 2020 r. Komisja wskazała, że pomimo wysiłków podejmowanych na szczeblu unijnym i krajowym ilość wytwarzanych odpadów nie zmniejsza się. Opracowywane przez Europejską Agencje Środowiska (EEA) przeglądy dotyczące wytwarzania odpadów i oddzielenia ich od wzrostu produkcji w Europie pokazują, że UE nie uda się osiągnąć celu, jakim jest ograniczenie wytwarzania odpadów. Dzieje się tak pomimo tego, że w UE jako całości i w wielu poszczególnych jej państwach udaje się osiągnąć względne oddzielenie wytwarzania odpadów od wzrostu gospodarczego. Aby osiągnąć ambitny cel zmniejszenia o połowę ilości niepoddawanych recyklingowi odpadów komunalnych do 2030 r., państwa członkowskie muszą zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów komunalnych i znacznie zwiększyć recykling. W trakcie ostatniego przeglądu dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, dyrektywy w sprawie opakowań
i odpadów opakowaniowych
oraz dyrektywy w sprawie składowania odpadów (pakiet dotyczący odpadów z 2018 r.) wprowadzono pojęcie „sprawozdania dotyczącego systemu wczesnego ostrzegania”, które ma być przygotowane przez Komisję. Celem tego sprawozdania jest ocena postępów państw członkowskich w osiąganiu celów w zakresie recyklingu odpadów komunalnych i odpadów opakowaniowych oraz celu dotyczącego składowania odpadów na 2035 r. Komisja musi przygotować sprawozdanie co najmniej 3 lata przed upływem terminu realizacji każdego celu.

Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska
to dwuletni cykl analizy, dialogu i współpracy, w ramach którego publikowane sprawozdania krajowe i toc się dyskusje między Komisją, państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami. Przegląd ten zawiera rozdział ogólny dotyczący odpadów, ale ma szerszy zakres i obejmuje wszystkie istotne kwestie i przepisy dotyczące ochrony środowiska w każdym z państw członkowskich.
W niniejszym sprawozdaniu dotyczącym systemu wczesnego ostrzegania Komisja:
  • oceni wyniki państw członkowskich w zakresie gospodarowania odpadami oraz perspektywy osiągnięcia przez nie celów w zakresie recyklingu na 2025 r. i celu dotyczącego składowania odpadów na 2035 r.
  • określi państwa członkowskie, w przypadku których istnieje ryzyko nieosiągnięcia celów w zakresie recyklingu na 2025 r., i wyda zalecenia dotyczące sposobów, w jaki mogą one poprawić swoje wyniki.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13511-Gospodarowanie-odpadami-sprawozdanie-dotyczace-systemu-wczesnego-ostrzegania_pl