HUMAN PARTNER RADZI

Zapraszamy do lektury artykułu poświęconego nowym programom i instrumentom wspierania przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Eksperci z firmy doradczo-szkoleniowej Human Partner mają dla Was sprawdzone i aktualne informacje, z jakich funduszy możecie sfinansować rozwój swojej firmy.

DOTACJE NA WDRAŻANIE TECHNOLOGII PRZEMYSŁU 4.0

Konkurs Pilotaż 4.0 ukierunkowany jest na wdrożenie w przedsiębiorstwie kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. O dofinansowanie mogą się ubiegać mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, którzy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęli przynajmniej w jednym roku przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 mln zł.

Nabór rozpocznie się 28 kwietnia i potrwa do 30 czerwca 2021 r.

Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie mapy drogowej wyznaczającej kierunki transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Maksymalne dofinansowanie wynosi 85% (pomoc de minimis).

W ramach grantu można sfinansować następujące koszty:

 • – usługi polegającej na opracowaniu mapy drogowej,
 • – usługi doradczej związanej ze wdrożeniem mapy drogowej,
 • – zakupu maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji,
 • – koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Planowane w ramach projektu przedsięwzięcie musi obejmować przynajmniej jedną z poniższych technologii:

 • Big Data oraz działania związane z analizą danych;
 • Roboty przemysłowe;
 • Przemysłowy Internet rzeczy;
 • Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
 • Cyberbezpieczeństwo;
 • Chmura obliczeniowa;
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
 • Sztuczna inteligencja;
 • Blockchain;
 • Druk addytywny (druk 3D).

KONKURS ENERGIA PLUS

Do 17 grudnia 2021 r. przedsiębiorcy mogą się ubiegać o wsparcie zwrotne lub dotację na projekty ukierunkowane na zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza. Dofinansowanie w formie pożyczki może stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych, a w formie dotacji do 50%. Otrzymanie wsparcia w formie dotacji jest możliwe w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC.

Przedsiębiorcy mogą przeznaczyć dofinansowanie na:

 • Budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji produkcyjnych, lub urządzeń przemysłowych.
 • Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery
 • Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW,
 • Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej.
 • Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.
 • Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystywane są:
 1. a) energia ze źródeł odnawialnych,
 2. b) ciepło odpadowe,
 3. c) ciepło pochodzące z kogeneracji z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem,
 4. d) paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór. – modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych

KONKURS EIC ACCELERATOR                   

W ramach programu Horyzont Europa przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz przedsiębiorstwa small mid-cap mogą ubiegać się o EIC Accelerator.

Dofinansowanie można otrzymać na:

 • prace badawczo–rozwojowych obejmujące rozwój i demonstrację technologii oraz prototypowanie,
 • testy opracowanego rozwiązania,
 • koszty ochrony własności intelektualnej,
 • koszty związane z dopuszczeniem innowacyjnego rozwiązania do obrotu.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 70% kosztów kwalifikowanych. Projekty będzie można realizować maksymalnie przez 24 miesiące.

Nabór wniosków będzie prowadzony w dwóch etapach. Nabór w ramach pierwszego etapu jest prowadzony w sposób ciągły i wymaga złożenia wniosku obejmującego prezentację pomysłu. Wnioski ocenione pozytywnie będą mogły zostać złożone w drugim etapie, który będzie prowadzony w dwóch rundach: do 9 czerwca i do 6 października 2021 r.

GRANTY NA EUROGRANTY

Od 25 lutego mogą starać się o grant przedsiębiorcy planujący realizację projektu w ramach programów UE tj.:

 • COSME – program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020,
 • Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014 – 2020,
 • Kreatywna Europa – Program Kreatywna Europa dla europejskich sektorów kultury i kreatywnych,
 • LIFE – Program LIFE – program na rzecz środowiska i klimatu (2014 -2020),

Uzyskać można grant w wysokości 280 060 PLN i przeznaczyć na:

 • koszt opracowania studium wykonalności,
 • usługę doradczą,
 • koszty związane z poszukiwaniem partnerów,
 • opracowanie wniosku,
 • koszty tłumaczenia.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych. Wnioskodawcami mogą być mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z całej Polski.

Więcej informacji dla członków ZPPM: Anna Kwiatek, tel. + 511 984 879