HUMAN PARTNER RADZI

Wspólnie z ekspertami z firmy doradczo-szkoleniowej Human Partner (członek ZPPM) dostarczamy Państwu sprawdzone i aktualne informacje na temat programów i instrumentów wspierania przedsiębiorczości oraz rozwoju innowacyjności. Sprawdźcie, na co teraz można otrzymać dofinansowanie.

DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA CYFRYZACJĘ 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs „Bony na cyfryzację” w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Program jest skierowany wyłącznie do firm z sektora MŚP planujących transformację cyfrową. PARP będzie preferowała przedsiębiorstwa, które ucierpiały podczas pandemii.

Środki z dotacji można przeznaczyć na zakup usług programistycznych, oprogramowanie w formie licencji oraz usługi doradcze i szkoleniowe. Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć dotację (choć w ograniczonym stopniu) na nabycie środków trwałych, niezbędnych do wprowadzenia wspomnianych rozwiązań i dostosowanie modelu działalności firmy do funkcjonowania w czasie pandemii.

Nabór rozpocznie się 20 września i potrwa do 20 października 2021 r. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%. Wartość projektu musi się mieścić w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W FIRMIE

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o specjalne dotacje w programie Urzędu Patentowego: „Własność intelektualna w Twojej firmie”. Wybrani przez Urząd wykonawcy przeanalizują model biznesowy przedsiębiorstwa, jego produkty, usługi i plan rozwoju. Następnie przygotują raport z rekomendacjami dotyczącymi strategii ochrony własności intelektualnej (IP) w firmie. Alokacja naboru wynosi 4,5 mln złotych. Mikrofirmy mogą liczyć na wsparcie w wysokości 95% wartości usługi, natomiast małe i średnie 90%.

Wszystkie informacje o korzyściach wynikających z tej usługi, a także warunkach, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie znajdą Państwo na stronie msp.uprp.gov.pl.

POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE – wsparcie firm eksportowych na rynku chińskim

Ogłoszony został nabór wniosków w ramach programu Polskich Mostów Technologicznych, których celem jest umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie przeznaczane jest na wejście przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne, takie jak: Chiny, Singapur, Senegal. Przedsiębiorca może otrzymać grant w wysokości 200 tys. zł (pomoc de minimis), w tym 120 tys. zł w formie grantu gotówkowego.

Środki z dotacji można przeznaczyć na:

 1. Koszty doradztwa obejmujące:
 • wprowadzenie produktu/usługi/technologii na rynek, a także przygotowanie do certyfikacji,
 • wzornictwo opakowań, projektowanie katalogów i opisów technicznych produktów,
 • weryfikację prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu na nowy rynek,
 • uzyskanie ochrony własności intelektualnej za granicą,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 1. Koszty tłumaczeń strategii ekspansji oraz innych dokumentów;
 2. Koszty związane z uczestnictwem m.in. w konferencjach branżowych, misjach, imprezach targowo-wystawienniczych (nieprzekraczające 36 tys. zł);
 3. Koszty związane z działaniami promocyjno-informacyjnymi, (nieprzekraczające 30 tys. zł).

Grantobiorca otrzymuje także wsparcie bezgotówkowe, oferowane przez PAIH, obejmujące m.in. 3-dniowe warsztaty na temat wybranego rynku.

GWARANCJA LEASINGU ZE ŚRODKÓW PANEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy uzyskają dodatkowe wsparcie dzięki gwarancji leasingowej wdrażanej przez Bank Gospodarki Krajowej. Pozwoli ona zwiększyć kwotę leasingu/pożyczki, obniżyć marżę, wydłużyć okres trwania, obniżyć wymagania dotyczące poziomu innych zabezpieczeń.

Nowe gwarancje BGK będą mogły zabezpieczyć do 80% kwoty leasingu lub pożyczki leasingowej bez odsetek oraz kosztów związanych z ich udzieleniem. Maksymalna kwota gwarancji wynosi 800 tys. euro, a okres spłaty do 10 lat.

KONKURS ENERGIA PLUS

Do 17 grudnia 2021 r. przedsiębiorcy mogą się ubiegać o wsparcie zwrotne lub dotację na projekty ukierunkowane na zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza. Dofinansowanie w formie pożyczki może wynosić do 85% kosztów kwalifikowanych, a w formie dotacji do 50%. Otrzymanie wsparcia w formie dotacji jest możliwe w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC.

Przedsiębiorcy mogą przeznaczyć dofinansowanie na następujące działania:

 • Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych;
 • Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery;
 • Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW;
 • Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej;
 • Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw;
 • Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których wykorzystuje się do produkcji energii:
 1. a) energię ze źródeł odnawialnych,
 2. b) ciepło odpadowe,
 3. c) ciepło pochodzące z kogeneracji z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem,
 4. d) paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.
 • Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych.

Zachęcamy do kontaktu ze specjalistką z Human Partner, Anną Kwiatek, która udzieli wszelkich szczegółowych informacji firmom Związku. Kontakt pod numerem 511-984-879.