Informacja o zatwierdzeniu programu FERS przez Komisję Europejską

12 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) na lata 2021-2027. Decyzja KE kończy okres pracy nad programem i otwiera nowy rozdział związany z jego wdrażaniem. FERS stanowi kolejny etap do dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. W załączeniu znajduje się program zaakceptowany przez KE, który dostępny jest także na stronie https://www.power.gov.pl/media/112736/Program_FERS.docx W programie FERS będzie realizowane wsparcie na rzecz m.in. poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia. Cele Programu

 • wsparcie samozatrudnienia poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie własne działalności gospodarczej  
 • rozwój potencjału instytucji i służb rynku pracy
 • wpieranie przedsiębiorców, innych pracodawców oraz ich pracowników w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju
 • poprawa jakości systemów kształcenia oraz rozwój edukacji włączającej
 • wspieranie procesu uczenia się przez całe życie, w tym kompetencji cyfrowych osób dorosłych
 • wsparcie systemu szkolnictwa wyższego, w tym w dostosowaniu oferty do wyzwań związanych z cyfrową i zieloną transformacją
 • wspieranie instytucji odpowiedzialnych za integrację społeczno-zawodową migrantów
 • rozwój potencjału instytucji działających w sferze integracji społecznej, usług społecznych i ekonomii społecznej
 • rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi m.in. poprzez tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i podnoszenie kompetencji kadr w tym obszarze
 • zapewnienie równych szans dla osób z niepełnosprawnościami
 • wsparcie systemu ochrony zdrowia, w tym kształcenie podyplomowe lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz innych zawodów związanych z ochroną zdrowia
 • budowanie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego
 • rozwój innowacji społecznych i upowszechnianie przetestowanych rozwiązań.
Program kierowany jest przede wszystkim do:
 • jednostek samorządu terytorialnego (jst)
 • osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin
 • rodziców dzieci do lat 3
 • organizacji  pozarządowych
 • przedsiębiorców i pracodawców
 • partnerów społecznych
 • organizacji społeczeństwa obywatelskiego
 • podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
 • nauczycieli i organów prowadzących szkoły
 • uczelni,
 • jednostek naukowych
 • lekarzy, pielęgniarek i innych kadr systemu ochrony zdrowia
 • podmiotów systemu ochrony zdrowia.
Zakładana forma wsparcia
 • dotacje
 • instrumenty finansowe.
Planowany budżet całego Programu: 21,7 mld zł. Wkład UE: 18 mld zł Źródło: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Portal Funduszy Europejskich