Informacje o naborach w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską

Komisja Europejska prowadzi nabory na projekty w ramach programów: Program “Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV) i Program  „Sprawiedliwość”  w następujących obszarach:

  • dotacje na działania w celu promowania i ochrony wartości Unii
  • partnerstwa miast i sieci miast (Twinning)
  • pamięci o przeszłości Europy
  • promowania równości płci
  • zapobiegania przemocy ze względu na płeć i przemocy wobec dzieci oraz zwalczania tych zjawisk
  • ochrony i promowania praw dziecka
  • dotacje na działania wspierające współpracę sądową w sprawach cywilnych i karnych
  • dotacje na działania w celu wsparcia transnarodowych projektów w zakresie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości obejmujących prawo cywilne, prawo karne lub prawa podstawowe
  • dotacje na działania w celu wsparcia krajowych lub transnarodowych projektów w dziedzinie e-sprawiedliwości

Co ważne, w programie CERV wnioskodawcy mogą skorzystać z wolontariatu, aby pokryć swoje 10% dofinansowania.
Ogłoszenia naborów po angielsku: https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/728082/en

Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości

Zaproszenie do składania wniosków o dotacje na działania w celu promowania i ochrony wartości Unii
Budżet: 51 mln EUR
Termin składania wniosków o finansowanie: 29 marca 2022 r.
Link do zaproszenia do składania wniosków: kliknij tutaj

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają ważną rolę w promowaniu kultury wartości opartej na praworządności, demokracji i prawach podstawowych i są kluczowymi partnerami również dla państw członkowskich, jeśli chodzi o wspieranie ich w ich wysiłkach na rzecz propagowania i ochrony praw podstawowych, demokracji i praworządności. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego muszą być w stanie pracować w środowisku wspierającym, aby mogły skutecznie realizować swoją misję.
Zaproszenie do składania wniosków dotyczących promowania i ochrony wartości unijnych będzie właśnie wspierać organizacje społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym w realizacji ich kluczowych działań na rzecz naszej Unii wartości.
Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest wybór i wsparcie ograniczonej liczby niezależnych pośredników w największej liczbie państw członkowskich, którzy:
1.        budowanie zdolności wielu organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym,
2.        zapewnienie im wsparcia finansowego (dotacja kaskadowa).
Priorytety niniejszego zaproszenia są następujące:
·    podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
·        wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności;
·        przyczynianie się do tworzenia wartości demokratycznych, w tym poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów, w tym w przypadkach kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.
Wnioski muszą przewidywać wsparcie finansowe dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, które promują i chronią podstawowe prawa i wartości UE oraz prowadzą działania w dziedzinach objętych programem.  Wnioski powinny opierać się na dogłębnej ocenie sytuacji organizacji społeczeństwa obywatelskiego (w objętych nim krajach), wyzwaniach, przed którymi stoją, i ich potrzebach.

Zaproszenia do składania wniosków dotyczących partnerstwa miast i sieci miast
Budżet: 11 mln EUR
Termin składania wniosków o finansowanie: 24 marca 2022 r.
Link do zaproszenia do składania wniosków:  kliknij tutaj
Czy chcieliby Państwo opracować projekt partnerstwa miast lub sieć miast w kontekście UE? Komisja udostępnia 11 mln EUR na projekty transnarodowe promujące wymianę między obywatelami z gmin różnych krajów. Dzięki tym projektom obywatele będą mogli poszerzać swoją perspektywę i rozwijać poczucie przynależności i tożsamości europejskiej. Jednocześnie projekty te będą sprzyjać aktywnej współpracy i wymianie między gminami.
Dwie kategorie projektów:
1. Zorientowane na obywateli projekty partnerstwa miast na małą skalę będą okazją do odkrycia różnorodności kulturowej Unii Europejskiej i uświadomienia obywatelom, że wartości europejskie i dziedzictwo kulturowe stanowią podstawę wspólnej przyszłości. W tym roku szczególny nacisk kładzie się na:
a.        Bogactwo środowiska kulturowego i językowego w Europie;
b.        Wzmocnienie procesu integracji europejskiej poprzez solidarność;
c.        Debata na temat przyszłości Europy;
d.        Refleksja nad wpływem pandemii COVID-19 na społeczności lokalne.
2.        Większe sieci miast pogłębią i zintensyfikują współpracę między gminami a ich obywatelami w perspektywie długoterminowej oraz rozwiną bardziej tematyczne i związane z polityką działania. Szczególny nacisk kładzie się na:
a.        Wzmocnienie europejskiego i demokratycznego wymiaru procesu decyzyjnego UE;
b.        Wspieranie wolnych i uczciwych wyborów w Europie, w szczególności w związku z wyborami europejskimi w 2024 r.;
c.        Promowanie debaty na temat przyszłości Europy;
d.        Refleksja nad wpływem pandemii COVID-19 na społeczności lokalne.

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących pamięci o przeszłości Europy
Budżet: 8 mln EUR
Termin składania wniosków o finansowanie: 24 marca 2022 r.
Link do zaproszenia do składania wniosków: kliknij tutaj
Dzięki 8 mln euro Komisja Europejska będzie wspierać projekty upamiętniające wydarzenia opisujące współczesną historię Europy, w tym przyczyny i konsekwencje reżimów autorytarnych i totalitarnych, a także podnoszące świadomość Europejczyków na temat ich wspólnej historii, kultury, dziedzictwa i wartości.
Dwa priorytety:
1.        Upamiętnienie zbrodni popełnionych w reżimach totalitarnych, w szczególności Holokaustu, oraz prowadzenie badań i edukacji w tym zakresie
Pamięć o Holokauście, badania naukowe i edukacja będą jednymi z priorytetów zaproszenia do składania wniosków. Projekty w ramach tego priorytetu powinny:
·        
o        rozważyły europejski i transnarodowy wymiar Holokaustu, jego pierwotne przyczyny i konsekwencje oraz konsekwencje dla dzisiejszych wydarzeń;
o        lub rozważyć przekształcenie badań, miejsc pamięci i zeznań ofiar Holokaustu w praktyczne narzędzia edukacyjne dla wszystkich grup społecznych, w szczególności środowisk opiniotwórczych, takich jak decydenci polityczni, urzędnicy państwowi i przywódcy społeczni;
o        lub zwrócić szczególną uwagę na rozwiązanie problemu negowania i zniekształcania Holokaustu, zarówno w internecie, jak i poza nim.
Podczas realizacji projektów należy uwzględnić unijne ramy strategiczne dotyczące równouprawnienia, włączenia społecznego i udziału Romów oraz strategię UE w zakresie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego (2021–2030).
2.        Opór, przemiany demokratyczne i konsolidacja demokratyczna w UE
Projekty w ramach tego priorytetu powinny:
o        analizować i podkreślać opozycję lub zorganizowaną opozycję;
o        lub uwypuklić przemiany demokratyczne, w tym próby zapewnienia sprawiedliwości ofiarom;
o        lub skupić się na tym, w jaki sposób przystąpienie do UE wpłynęło na demokratyczne standardy i praktyki nowych demokracji w całym procesie akcesyjnym.

Zaproszenie do składania wniosków w celu promowania równości płci
Budżet: 6,8 mln EUR
Termin składania wniosków o finansowanie: 16 marca 2022 r.
Link do zaproszenia do składania wniosków: kliknij tutaj
Komisja Europejska udostępnia 6,8 mln EUR na promowanie pełnego korzystania przez kobiety z praw, wolności od stereotypów dotyczących płci, równości płci, w tym równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, wzmocnienia pozycji kobiet i uwzględniania aspektu płci.
Zaproszenie do składania wniosków na 2022 r. dotyczące równouprawnienia płci koncentruje się na dwóch priorytetach:
1.        Równy udział i reprezentacja kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji politycznych i gospodarczych (na wszystkich szczeblach – europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym)
2.        Zwalczanie stereotypów związanych z płcią, w tym ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, a także w reklamach i mediach
Niniejsze zaproszenie do składania wniosków wspiera strategię na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025.

Zaproszenie do składania wniosków w celu zapobiegania przemocy ze względu na płeć i przemocy wobec dzieci oraz zwalczania tych zjawisk
Budżet: 30,5 mln EUR
Termin składania wniosków o finansowanie: 12 kwietnia 2022 r.
Link do zaproszenia do składania wniosków: kliknij tutaj
Budżet w wysokości 30,5 mln EUR jest dostępny na wsparcie projektów dotyczących zapobiegania przemocy ze względu na płeć i przemocy wobec dzieci oraz zwalczania tych zjawisk!
Pięć priorytetów na 2022 r.:
1.        Szeroko zakrojone i długoterminowe działania transnarodowe mające na celu zwalczanie przemocy uwarunkowanej płcią, w szczególności przemocy domowej, szkodliwych praktyk, przemocy i molestowania w świecie pracy oraz przezwyciężanie stereotypów związanych z płcią;
2.        Zwalczanie i zapobieganie przemocy związanej ze szkodliwymi praktykami, takimi jak okaleczanie żeńskich narządów płciowych i przymusowa sterylizacja, wczesne i przymusowe małżeństwa oraz inne szkodliwe praktyki wobec kobiet i dziewcząt;
3.        Podstawowe zapobieganie przemocy ze względu na płeć, w szczególności zmieniające się normy i zachowania społeczne, w celu położenia kresu tolerancji dla wszystkich form przemocy ze względu na płeć;
4.        Wspieranie i usprawnianie gromadzenia krajowych danych na temat przemocy wobec dzieci,
5.        Wzmocnienie działań mających na celu zapobieganie i wspieranie dzieci będących ofiarami przemocy poprzez wzmocnienie systemów ochrony dzieci na szczeblu krajowym i lokalnym.
Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wsparcie następujących strategii politycznych UE:
·        Strategia UE na rzecz równouprawnienia płci;
·        Strategia UE na rzecz praw dziecka;
·        Strategia UE w zakresie praw ofiar.

Zaproszenie do składania wniosków w celu ochrony i promowania praw dziecka
Budżet: 3 mln EUR
Termin składania wniosków o finansowanie: 18 maja 2022 r.
Link do zaproszenia do składania wniosków: kliknij tutaj
Czy szukasz środków unijnych na projekty promujące prawa dziecka? Za pośrednictwem programu CERV Komisja Europejska wspiera projekty przyczyniające się do realizacji strategii UE na rzecz praw dziecka. Niniejsze zaproszenie do składania wniosków koncentruje się w szczególności na realizacji pierwszego obszaru tematycznego strategii: udział dzieci w życiu politycznym i demokratycznym.
Program Sprawiedliwość

Zaproszenie do składania wniosków o dotacje na działania wspierające współpracę sądową w sprawach cywilnych i karnych
Budżet: 5,5 mln EUR
Termin składania wniosków o finansowanie: 16 marca 2022 r.
Link do zaproszenia do składania wniosków: kliknij tutaj
Nie należy zaprzepaścić finansowania projektów UE mających na celu promowanie stosowania unijnego prawa cywilnego, handlowego i karnego.

Zaproszenie do składania wniosków o dotacje na działania w celu wsparcia transnarodowych projektów w zakresie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości obejmujących prawo cywilne, prawo karne lub prawa podstawowe
Budżet: 5 mln EUR
Termin składania wniosków o finansowanie: 22 marca 2022 r.
Link do zaproszenia do składania wniosków: kliknij tutaj
Czy wiedzą Państwo, że międzynarodowe szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości jest wspierane z funduszy UE? W ramach programu „Sprawiedliwość” możesz ubiegać się o finansowanie swoich projektów w zakresie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości.

Zaproszenie do składania wniosków o dotacje na działania w celu wsparcia krajowych lub transnarodowych projektów w dziedzinie e-sprawiedliwości
Budżet: 2,8 mln EUR
Termin składania wniosków o finansowanie: 15 marca 2022 r.
Link do zaproszenia do składania wniosków: kliknij tutaj
Czy szukają Państwo unijnych środków finansowych na projekty, które mają stać się częścią europejskiego obszaru e-sprawiedliwości?
Ogólnym celem niniejszego zaproszenia jest ułatwienie skutecznego i niedyskryminacyjnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich, w tym za pomocą środków elektronicznych (e-sprawiedliwość), poprzez promowanie skutecznych postępowań cywilnych i karnych.
Główne tematy i priorytety to:
·    Przyczynianie się do realizacji celów komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości w UE oraz strategii i planu działania Rady dotyczącego europejskiej e-sprawiedliwości na lata 2019–2023 poprzez wspieranie realizacji projektów w zakresie e-sprawiedliwości na szczeblu europejskim i krajowym;
·        Wspieranie projektów mających na celu dołączenie do istniejących lub trwających projektów z zakresu e-sprawiedliwości lub ich wzmocnienie;
·        Wspieranie opracowywania konkretnych przypadków użycia opartych na sztucznej inteligencji i technologii rozproszonego rejestru w obszarze wymiaru sprawiedliwości.
Działania projektowe w ramach niniejszego zaproszenia mogą obejmować:
·        Prace analityczne, koncepcyjne, projektowe i przygotowawcze;
·        Opracowywanie oprogramowania informatycznego, zapewnianie jakości i powiązane środki pomocnicze niezbędne do ustanowienia systemów informatycznych;
·        Rozszerzenie i dostosowanie istniejących rozwiązań krajowych i transnarodowych do realizacji celów zaproszenia do składania wniosków.

Źródło: Komisja Europejska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej