Klimat dla Polski – Polska dla klimatu: 1988-2018-2050

Climate for Poland Poland for Climate: 1988 – 2018 – 2050

„Klimat dla Polski – Polska dla klimatu, 1988-2018-2050” jest główną publikacją stanowiącą punkt wyjściowy dla pozostałych cząstkowych raportów prezentujących sytuację Polski od początku okresu transformacji (1988 r.) do rozpoczęcia 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, zwanej COP24 (Conference of the Parties), która odbyła się w grudniu 2018 r. w Katowicach. Raport analizuje sytuację Polski w zakresie kwestii gospodarczych i środowiskowych związanych z emisjami gazów cieplarnianych oraz kształtowania polityki klimatyczno-energetycznej na tle przemian społeczno-gospodarczych.

„Climate for Poland Poland for Climate: 1988 – 2018 – 2050” is the main publication constituting the starting point for the others partial reports presenting Poland’s situation from the beginning of the transformation period (1988) to the start of the 24th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, called COP24 (Conference of the Parties), which took place in December 2018 in Katowice . This main report analyzes the situation of Poland in the area of economic and environmental issues related to the greenhouse gases emissions and future shape of the climate and energy policy on the background of socio-economic transformation.

Źródło: Instytut Ochrony Środowiska. Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami