Komunikat KE: Budowanie efektywnego partnerstwa z Organizacją Narodów Zjednoczonych w zakresie rozwoju i spraw humanitarnych

Building an effective partnership with the United Nations in the fields of Development and Humanitarian Affairs

COM(2001) 231 final UE (biorąc pod uwagę osobne wkłady krajów UE) przeznacza najwięcej funduszy do budżetu ONZ. UE i ONZ prowadzą wspólne działania na szczeblu ogólnoświatowym. Ich współpraca obejmuje większość dziedzin w ramach polityki zewnętrznej UE oraz wszystkie dziedziny objęte Kartą Narodów Zjednoczonych (pokój, bezpieczeństwo, prawa człowieka, sprawy gospodarcze i społeczne, rozwój, pomoc humanitarna i polityka handlowa). Celem Komunikatu KE jest wzmocnienie partnerstwa pomiędzy Unią Europejską (UE) i Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ) w zakresie rozwoju i spraw humanitarnych. Szczególnym celem tego partnerstwa jest realizacja milenijnych celów rozwoju, zastąpionych w 2016 r. przez cele zrównoważonego rozwoju. Partnerstwo pomiędzy UE i ONZ opiera się na wspólnym celu dotarcia do społeczności znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na skutek kryzysów wybuchających na całym świecie i podjęciu działań mających na celu ulżyć im w cierpieniu. Projekty w zakresie pomocy rozwojowej i humanitarnej realizowane przez ONZ są koordynowane w bezpośredniej współpracy z odpowiednimi jednostkami Komisji Europejskiej (DG ds. Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej i DG ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju – EuropeAid), EuropeAid odpowiada zaś za ogólną koordynację współpracy między ONZ i Komisją Europejską. Ramowa umowa finansowo-administracyjna, ostatnio zmieniona w 2014 r., stanowi normy prawne stosowane do wszystkich porozumień pomiędzy UE i agencjami ONZ. UE i ONZ mogą dostosowywać swoje podejście do współpracy za sprawą:
  • sporządzania, w odniesieniu do każdego z państw, wieloletnich instrumentów programowych w ramach unijnej polityki zewnętrznej,
  • stworzenia nowego unijnego rozporządzenia finansowego zwiększającego elastyczność w odniesieniu do uczestnictwa w działaniach ONZ,
  • zreformowania ramowej umowy finansowo-administracyjnej pomiędzy UE i ONZ w zakresie zarządzania finansami, kontroli i audytu programów i projektów ONZ,
  • poprawy reprezentowania i obrony priorytetów polityki UE w ramach ONZ dzięki wielostronnemu systemowi zarządzania.
W niniejszym komunikacie określono dwa kluczowe warunki wzmocnienia współpracy pomiędzy UE i ONZ:
  • podział pracy pomiędzy UE, agencje ONZ i ich partnerów w oparciu o ich kompetencje oraz
  • nacisk na działania prorozwojowe w zakresie walki z ubóstwem.
W komunikacie zalecono też, by UE wspierała partnerskie organizacje ONZ, których działania są zgodne z priorytetami polityki UE, przy jednoczesnej koordynacji wieloletniego finansowania pochodzącego od różnych darczyńców i zwalczaniu nadużyć finansowych.

Źródło: Komisja Europejska