Komunikat KE: Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Shaping Europe’s digital future

Technologie cyfrowe znacząco zmieniają nasze codzienne życie, nasz sposób pracy i prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposób, w jaki ludzie podróżują, porozumiewają się i nawiązują ze sobą relacje. Komunikacja cyfrowa, kontakty za pośrednictwem mediów społecznościowych, handel elektroniczny i przedsiębiorstwa cyfrowe stopniowo zmieniają nasz świat. Są one źródłem coraz większej ilości danych, które w przypadku ich zagregowania i wykorzystania mogą doprowadzić do powstania zupełnie nowych sposobów i poziomów tworzenia wartości. Jest to transformacja równie fundamentalna jak przemiany spowodowane rewolucją przemysłową. Rozwiązania cyfrowe, takie jak systemy łączności, sztuczna inteligencja lub technologie kwantowe, mogą wzbogacić nasze życie na wiele sposobów. Korzyści wynikające z technologii cyfrowych nie są jednak wolne od ryzyka i kosztów. Obywatele nie mają już poczucia kontroli nad tym, co dzieje się z ich danymi osobowymi, i są coraz bardziej przeciążeni sztucznymi żądaniami ich uwagi. Szkodliwe działania w cyberprzestrzeni mogą zagrażać naszemu dobrostanowi lub zakłócać działanie naszej infrastruktury krytycznej, a także naruszać szeroko pojęte interesy w dziedzinie bezpieczeństwa. Komisja pragnie, aby europejskie społeczeństwo było napędzane rozwiązaniami cyfrowymi, które są silnie zakorzenione w naszych wspólnych wartościach i które wzbogacają życie nas wszystkich: obywatele muszą mieć możliwość swobodnego rozwoju osobistego, dokonywania wolnych i bezpiecznych wyborów oraz angażowania się w życie społeczne – bez względu na wiek, płeć lub zawód. Przedsiębiorstwa potrzebują warunków ramowych, które pozwolą im rozpocząć działalność, zwiększyć jej skalę, agregować i wykorzystywać dane, wprowadzać innowacje i konkurować lub współpracować na uczciwych warunkach. Europa musi mieć możliwość wyboru i realizować transformację cyfrową na swój własny sposób.
Komisja Europejska (KE) wyznaczyła na lata 2020-25 trzy kluczowe cele dla przeprowadzenia transformacji cyfrowej z korzyścią dla obywateli i z poszanowaniem unijnych wartości:
  • Cel 1. Technologia, która służy ludziom (Technology that works for people)
  • Cel 2. Sprawiedliwa i konkurencyjna gospodarka (A fair and competetive economy)
  • Cel 3. Otwarte, demokratyczne i zrównoważone społeczeństwo (An open, democratic and sustainable society).
Planowane w ich ramach działania mają wpływ na wymagania Interoperacyjności oraz na Architekturę Informacyjną Państwa.
Cel Technologia, która służy ludziom (Technology that works for people) koncentruje się na rozwijaniu i wykorzystywaniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych na dużą skalę – także w administracji publicznej. Zadania te mają być realizowane przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia interoperacyjności kluczowej infrastruktury cyfrowej, tj. rozległych sieci 5G (i przyszłych 6G) oraz tzw. deep tech, rozumianego jako: superkomputery (supercomputing), technologie kwantowe, blockchain oraz ogólnoeuropejska infrastruktura chmurowa. Wpływ na warstwę danych AIP będą miały działania KE określone w ramach celu Sprawiedliwa i konkurencyjna gospodarka (A fair and competetive economy), czyli przygotowanie Europejskiej strategii w zakresie danych (COM(2020) 66 final), ogłoszenie ram prawnych dotyczących zarządzania danymi (IV kw. 2020 r.) i ewentualnej ustawy o danych w 2021 r. W ramach celu Otwarte, demokratyczne i zrównoważone społeczeństwo (An open, democratic and sustainable society) Komisja Europejska będzie dążyć przede wszystkim do zagwarantowania powszechnie akceptowanej tożsamości elektronicznej dla każdego obywatela, aby umożliwić każdemu bezpieczny dostęp do swoich danych oraz usług i produktów. W związku z tym planowana jest na IV kw. 2020 r. zmiana rozporządzenia eIDAS w celu poprawy jego skuteczności, rozszerzenia jego korzyści na sektor prywatny i promowania zaufanych tożsamości cyfrowych dla obywateli UE. Będzie to miało znaczenie dla identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w kontekście AIP.

Źródło: Komisja Europejska, Portal Interoperacyjności i Architektury – Serwis Rzeczypospolitej Polskiej