Komunikat KE: Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego

A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system

 
Komunikat ustanawia unijną strategię „od pola do stołu” z myślą o przyspieszeniu transformacji UE w kierunku zrównoważonego systemu żywnościowego, który:
 • ma neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko;
 • pomaga w łagodzeniu zmiany klimatu i przystosowaniu się do jej skutków;
 • powstrzymuje utratę różnorodności biologicznej;
 • zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe, żywienie i zdrowie publiczne, gwarantując wszystkim dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej, pełnowartościowej i zrównoważonej żywności;
 • zachowuje przystępność cenową żywności przy jednoczesnym generowaniu sprawiedliwszych zysków ekonomicznych, wspierając tym samym konkurencyjność unijnego sektora dostaw oraz sprawiedliwy handel.

Strategia „od pola do stołu” stanowi kluczowy element Europejskiego Zielonego Ładu i uzupełnia unijną strategię na rzecz bioróżnorodności 2030.

Strategia ma na celu ustanowienie zrównoważonego systemu żywnościowego w drodze:

 • zapewnienia zrównoważonej produkcji żywności;
 • zapewnienia zrównoważonego bezpieczeństwa żywnościowego;
 • pobudzania zrównoważonych praktyk w zakresie przetwórstwa spożywczego, sprzedaży hurtowej i detalicznej, hotelarstwa i gastronomii;
 • promowania zrównoważonej konsumpcji żywności oraz ułatwienia przejścia na zdrową i zrównoważoną dietę;
 • ograniczenia strat i marnotrawienia żywności;
 • zwalczania fałszowania żywności w łańcuchu dostaw żywności.

Do komunikatu załączono projekt planu działania. Zawiera on wykaz wniosków dotyczących nowych aktów prawnych i wykaz obecnie obowiązujących aktów prawnych, które wymagają zmiany, a także przewiduje szereg innych przeglądów i inicjatyw. Obejmują one:

 • wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów w celu znacznego ograniczenia stosowania pestycydów, ryzyka z nimi związanego oraz zależności od nich, jak również w celu wzmocnienia integrowanej ochrony roślin;
 • wniosek dotyczący zharmonizowanego obowiązkowego etykietowania dotyczącego wartości odżywczej na przodzie opakowania, aby umożliwić konsumentom dokonywanie świadomych wyborów żywieniowych. Ta propozycja została sformułowana w następstwie sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie stosowania etykietowania dotyczącego wartości odżywczej na przodzie opakowania, które zostało opracowane w wykonaniu obowiązku nałożonego rozporządzeniem (UE) 1169/2011;
 • ustanowienie profili żywieniowych w celu ograniczenia promocji żywności o wysokiej zawartości soli, cukru lub tłuszczu. Ta propozycja została sformułowana w następstwie opracowanego przez Komisję dokumentu roboczego oceniającego rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych;
 • ocenę i przegląd obowiązującego prawodawstwa w zakresie dobrostanu zwierząt, w tym w odniesieniu do transportu zwierząt i uboju zwierząt. Ta propozycja jest powiązana z opracowanym przez Komisję planem działania dotyczącym oceny adekwatności obowiązującego prawodawstwa UE w zakresie dobrostanu zwierząt.

W strategii wskazano szereg konkretnych celów, które mają zostać osiągnięte do 2030 r.

 • Pestycydy: zmniejszenie o 50% stosowania i ryzyka pestycydów chemicznych oraz stosowania bardziej niebezpiecznych pestycydów.
 • Składniki pokarmowe: zmniejszenie strat składników pokarmowych o 50%, przy jednoczesnym zapewnieniu, by nie doszło do pogorszenia żyzności gleby, a także ograniczenie stosowania nawozów o co najmniej 20%.
 • Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe: zmniejszenie o 50% stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, takich jak antybiotyki dla zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych i w dziedzinie akwakultury.
 • Rolnictwo ekologiczne: przeznaczenie co najmniej 25% gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne.

Celem strategii jest również zapewnienie, do 2025 r., szerokopasmowego internetu na wszystkich obszarach wiejskich.

Więcej informacji pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0381&from=PL

Źródło: Komisja Europejska