Konferencja Surowce dla gospodarki Polski, AGH Kraków, 23.05.2017

O możliwościach rozwoju branży surowcowej w Polsce

 
Branża surowcowa ma potencjał, aby stać się branżą strategiczną dla polskiej gospodarki, choć powszechna świadomość tego, że firmy górnicze są filarami budżetu jest niewielka. Niezbędna jest szeroka i rzetelna informacja o potrzebach oraz znaczeniu przemysłu wydobywczego dla gospodarki krajowej, produkcji energii, materiałów przemysłowych i innych produktów, stanowiących podstawę życia społecznego i ekonomicznego. O roli górnictwa w gospodarce Polski, barierach i szansach rozwoju branży surowcowej w warunkach globalnej konkurencji dyskutowali eksperci podczas konferencji pt. „Surowce dla gospodarki Polski”, która odbyła się 23 maja 2017 roku w Krakowie.
 
csm_logo_MS_3d9423ff35Patronat Honorowy nad Konferencją objął Prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.
 

 
Obrady i dyskusja przedstawicieli administracji państwowej, przedsiębiorców przemysłu wydobywczego, reprezentantów organizacji branżowych organizacji pracodawców i przedsiębiorców, związków zawodowych, świata nauki i osób zainteresowanych dalszym rozwojem tej gałęzi przemysłu w Polsce odbyły się w dniu 23 maja 2017 r. w Krakowie, w Auli Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Konferencja została zorganizowana przez: Związek Pracodawców Polska Miedź, Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Instytut Autostrada Technologii i Innowacji oraz Forum Przemysłu Wydobywczego.
Celem spotkania było zaprezentowanie wizji rządu dotyczącej roli surowców w gospodarce Polski, a także przedstawienie wniosków podmiotów zajmujących się gospodarką surowcami mineralnymi w celu wypracowania wspólnych kierunków ich optymalnego wykorzystywania.
Opracowanie kierunków rozwoju przemysłu wydobywczego wymaga zaangażowania wielu środowisk oraz dalszych merytorycznych dyskusji. Złożoność i waga problemu powoduje, iż działania takie muszą być oparte na rzetelnych analizach i ocenach możliwości rozwoju przemysłu wydobywczego przyjaznego dla środowiska, opłacalnego ekonomicznie i akceptowalnego społecznie. Nie bez znaczenia jest także zmieniające się otoczenie prawne, a także wpływ międzynarodowej konkurencyjności i globalizacji na pozycję firm wydobywczych.
Spotkanie, które odbyło się w ramach Międzynarodowych Targów Pracy Branży Surowcowej, było okazją do integracji i dyskusji przedstawicieli tej gałęzi gospodarki.
W Konferencji, uczestniczyło ponad 150 osób, wśród osobistości, którzy zaszczycili Nas swoją obecnością znaleźli się m.in.:

 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Dr inż. Adam Mirek, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego,
 • Prof. dr hab. inż. Krystian Probierz, Senator RP,
 • Adam Gawęda, Senator RP,
 • dziekani wydziałów, szefowie katedr, instytutów, wydziałów największych polskich uczelni technicznych, legendy polskiej geologii, prekursorzy górnictwa,
 • przedstawiciele administracji państwowej,
 • prezesi zarządów, przedstawiciele kadry zarządzającej firm górniczych,
 • przedstawiciele Związków Zawodowych, Partnerów Społecznych,
 • członkowie Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Członkowie Rady Górniczej przy Ministrze Środowiska,
 • członkowie Forum Przemysłu Wydobywczego,
 • reprezentanci organizacji pracodawców i przedsiębiorców, izb gospodarczych.

Pierwsza część konferencji obejmowała wystąpienia dotyczące tematyki surowców z punktu widzenia administracji państwowej. Wzięli w niej udział: Pan Dr inż. Adam Mirek, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, a także Pan Łukasz Sosnowski, Sekretarz Zespołu ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Radca Ministra w Departamencie Innowacji Ministerstwa Rozwoju.
W kolejnym module Surowce kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki – punkt widzenia przemysłu, miały miejsce prezentacje podmiotów zajmujących się pozyskiwaniem minerałów krytycznych dla rozwoju polskiej gospodarki, firm górniczych, stowarzyszeń branżowych, klastrów dotyczące ich znaczenia dla gospodarki oraz barier rozwoju i inwestycji.
Autorzy i tematy wystąpień (wg kolejności prezentacji):

 • Janusz Olszowski, Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej; Znaczenie górnictwa węgla kamiennego dla gospodarki i regionów oraz bariery jego funkcjonowania;
 • Stanisław Żuk, Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A; Prezes Zarządu Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego; Znaczenie PGE GiEK S.A. dla gospodarki oraz regionów. Bariery rozwoju branży i inwestycji;
 • Jarosław Ziemkiewicz, Dyrektor Departamentu Wdrażania Strategii KGHM Polska Miedź S.A.; Stabilna produkcja i bezpieczeństwo surowcowe w Strategii KGHM Polska Miedź SA na lata 2017 – 2021;
 • Aleksander Kabziński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw; Surowce dla Gospodarki Polski – Punkt widzenia przemysłu (kruszywa);
 • Dr inż. Bożena Środa, Stowarzyszenie Producentów Cementu; Przemysł cementowy w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym;
 • Bogusław Ochab, Prezes Zarządu Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A.; Elementy polityki surowcowej –punkt widzenia przemysłu (górnictwo cynku i ołowiu);
 • Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH – Prezes Zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu; Surowce z recyklingu – jasna i ciemna strona;
 • Derek Lenartowicz, Prezes Zarządu; Andrzej Zibrow, Dyrektor Generalny, Coal Holding Sp. z o.o., Balamara Resources Ltd; Racjonalna eksploatacja surowców naturalnych na przykładzie projektów górniczych grupy Balamara Resources Ltd.

Ostatnią cześć Konferencji stanowił Panel Dyskusyjny „Stymulanty i bariery rozwoju branży surowcowej w Polsce” z udziałem przedstawicieli administracji, partnerów społecznych, nauki po którym nastąpiła dyskusja ogólna z udziałem uczestników Konferencji pod kątem działań umożliwiających rozwój firm górniczych, sektora surowcowego.
W żywiołowej i niezwykle interesującej dyskusji, którą poprowadziła Pani Prof. Joanna Kulczycka z Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej wzięli udział (wg kolejności wystąpień):

 • Dr Leszek Juchniewicz, Doradca Prezydenta Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Krzysztof Galos, Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN;
 • Krzysztof Tkaczuk, Dyrektor Naczelny ds. Górnictwa, KGHM Polska Miedź S.A.;
 • Janusz Olszowski, Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej;
 • Kazimierz Grajcarek, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”;
 • Dr inż. Krzysztof Lampert, TAURON Polska Energia S.A.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Uczestnikom Konferencji za przybycie i aktywny udział.
 
Prezentacje z Konferencji wkrótce będą dostępne tutaj po uzyskaniu stosownych zgód autorów.
Galeria zdjęć z Konferencji dostępna jest tutaj.