Konsultacja stanowiska w sprawie General Product Safety Regulation (GPSR)

W połowie 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję Rozporządzenia w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR), które ma zastąpić obowiązującą od 2001 r. Dyrektywę w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Powyższa regulacja aktualizuje obowiązki firm internetowych oraz nakłada nowe na internetowe platformy handlowe, aby znały one swoich sprzedawców, szybko usuwały produkty niebezpieczne i bezpośrednio informowały o tym konsumentów oraz zapobiegały ponownemu pojawieniu się tych produktów. Organy regulacyjne otrzymają uprawnienie polegające na nałożeniu kary finansowej na internetowe platformy handlowe za nie przestrzeganie przepisów w wysokości do 4% swoich globalnych przychodów. Co więcej, rozporządzenie utworzy system nadzoru jednolitego rynku, który obejmie wszystkie produkty.

Celem jest identyfikacja podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzanie do obrotu produktów zarówno online jak i offline. Rozszerzone zostały regulacje dotyczące wycofywania produktów, produktów imitujących żywność oraz środków ochrony konsumentów.

Wobec przyjęcia mandatu negocjacyjnego przez Radę (UE) oraz osiągnięcia porozumienia przez Parlament Europejski należy spodziewać się rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych nad GPSR jesienią 2022 r.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców chce monitorować ten proces, ale i uczestniczyć w ogólnoeuropejskiej debacie, dlatego wszystkie zrzeszone organizacje pracują nad stanowiskiem, w którym zostanie uwzględniona perspektywa zrzeszonych w ZPP organizacji.

Uprzejmie prosimy o przesłanie swoich uwag do 14.09.2022r. na adres mailowy: szkop@pracodawcy.pl

Poniżej znajdą Państwo odniesienia do propozycji zaprezentowanej przez Komisję Europejską, akt przyjęty przez Radę oraz kompromis wypracowany przez Parlament Europejski.

Propozycja Komisji Europejskiej: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10381-2021-INIT/en/pdf

Mandat negocjacyjny Rady: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11469-2022-INIT/en/pdf

Kompromis Parlamentu Europejskiego: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2022/06-15/21-finalCAsGPSR_EN.pdf

Źródło: Komisja Europejska, Rada Europejska, Parlament Europejski, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.