Konsultacje projektu dyrektywy Corporate Sustainability Reporting

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne projektu nowej dyrektywy Corporate Sustainability Reporting, który zawiera przepisy dotyczące sprawozdawczości dużych przedsiębiorstw. Jest to nowelizacja kilku aktów prawnych UE. Więcej na ten temat: https://pracodawcy.pl/sprawozdawczosc-niefinansowa-duzych-przedsiebiorstw-zaktualizowane-przepisy/

Nowa dyrektywa ma zastąpić dotychczasową dyrektywę ws. ujawniania informacji niefinansowych i znacznie rozszerza katalog podmiotów obowiązanych do raportowania na temat zrównoważonego rozwoju na wszystkie duże jednostki, bez względu na to, czy są notowane w obrocie publicznym, czy nie. Dodatkowo trzy lata później niż duże jednostki, takie obowiązkowe raportowanie mieliby rozpocząć mali i średni emitenci. Zasadniczą zmianą będzie także opracowanie jednolitego europejskiego standardu raportowania oraz jego uproszczonej wersji dla mniejszych jednostek, które zastąpią dotychczasową swobodę wyboru standardów. Raporty na temat zrównoważonego rozwoju byłyby obowiązkowo umieszczane w ramach sprawozdania z działalności. Ponadto objęte byłyby obowiązkową weryfikacją w formie usługi poświadczającej przez biegłego rewidenta lub inny podmiot uprawniony do wykonywania usług poświadczających w tym obszarze sprawozdawczym.  

Opracowanie stanowiska Rządu RP w ramach współpracy z Sejmem i Senatem nastąpi w terminie dwóch tygodni od opublikowania przez KE krajowych wersji językowych, co jest planowane przez służby Komisji w połowie czerwca br. Jednakże ze względu na fakt, że ww. projekt dyrektywy jest jednym z priorytetowych dla Komisji Europejskiej, to wkrótce Rada UE i PE rozpoczną prace legislacyjne nad tym projektem (na bazie angielskiej wersji językowej). W związku z tym uprzejmie prosimy o przekazanie Państwa opinii i uwag do projektu – a zwłaszcza ich kluczowych zagadnień – które zostaną rozpatrzone przy wypracowaniu stanowiska Rządu oraz stanowiska Polski prezentowanego w trakcie prac w grupie roboczej ds. prawa spółek Rady UE. Uprzejmie prosimy o przekazanie opinii w terminie do dnia 26 maja 2021 r.

Oceny skutków oraz opis procesu są dostępne pod linkiem:
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en#csrd

Ostateczny termin na przesłanie opinii w konsultacjach europejskich to 15 lipca 2021 r.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się projekt nowej dyrektywy.

Źródło: Komisja Europejska, Federacja Przedsiębiorców Polskich