Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki – indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki dot. indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 9 sierpnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616, z późn. zm.) jest związana z nadal trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii.

Projektowane rozporządzenie przewiduje, że w roku szkolnym 2021/2022 zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i zajęcia indywidualnego nauczania w szkołach podstawowych nie muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z nauczycielem lub nauczycielami, o ile z wnioskiem w tej sprawie wystąpią do dyrektora przedszkola lub szkoły rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń. Ponadto, w roku szkolnym 2021/2022 zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania będą mogły być prowadzone również w dotychczasowy sposób, tj. w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie dziecka lub ucznia z nauczycielem.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348901

2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 71b ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych, ponieważ konieczne jest przedłużenie możliwości zorganizowania zajęć indywidualnego nauczania bez konieczności bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem. Projektowane rozporządzenie przewiduje, że w roku szkolnym 2021/2022 zajęcia indywidualnego nauczania nie muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, o ile z wnioskiem w tej sprawie wystąpią do dyrektora szkoły rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń. Ponadto, w roku szkolnym 2021/2022 zajęcia indywidualnego nauczania będą mogły być prowadzone również w dotychczasowy sposób, tj. w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie ucznia z nauczycielem.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348902