Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki – podstawa programowa oraz ramowe plany nauczania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki zmieniające przepisy prawne dotyczące podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz ramowe plany nauczania dla publicznych szkół.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 22 listopada 2022 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Aktualna podstawa programowa kształcenia ogólnego, określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z późn. zm.), wymaga zmiany w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, branżowej dla szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej i szkoły policealnej.

Proponowane zmiany polegają na:

 • zastąpieniu w branżowej szkole I stopnia podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości – podstawą programową kształcenia ogólnego dla przedmiotu biznes i zarządzanie (załącznik nr 4a do rozporządzenia); analogiczna zmiana jest proponowana również w przypadku pozostałych typów szkół ponadpodstawowych, tj. liceum ogólnokształcącego i technikum, która ma na celu rozwijanie kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych potrzebnych w dynamicznie zmieniającym się świecie (w szczególności kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz uczenie młodych ludzi efektywnego zarządzania własnymi finansami);
 • uchyleniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkole policealnej (załącznik nr 6 do rozporządzenia), co ma związek z ww. zmianami dotyczącymi zastąpienia przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzenie.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365609

2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

Aktualna podstawa programowa kształcenia ogólnego określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467, z późn. zm.), wymaga zmiany w zakresie przedmiotów: język polski, język łaciński, podstawy przedsiębiorczości oraz geografia.

Proponowane zmiany polegają na:

 • dodaniu w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język polski części dotyczącej zalecanych gier o walorach edukacyjnych;
 • określeniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język łaciński – zakres podstawowy, co umożliwi poszerzenie oferty kształcenia w liceach ogólnokształcących i technikach o ten język oraz wybór tego języka jako drugiego języka obcego;
 • zastąpieniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości – podstawą programową kształcenia ogólnego dla przedmiotu biznes i zarządzenie – zakres podstawowy oraz określeniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu biznes i zarządzanie – zakres rozszerzony; zmiana ma na celu rozwijanie kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych potrzebnych w dynamicznie zmieniającym się świecie (w szczególności kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz uczenie młodych ludzi efektywnego zarządzania własnymi finansami);
 • dodatkowo, w konsekwencji zmiany przedmiotu podstawy przedsiębiorczości na przedmiot biznes i zarzadzanie w opisie warunków i sposobu realizacji przedmiotu geografia wprowadzono zmianę polegającą na zastąpieniu odesłania do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości na przedmiot biznes i zarządzanie.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365610

3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Projektowane rozporządzenie przewiduje nowelizację rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639, z późn. zm.) wydanego na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.).

Zmiany przewidziane w projekcie rozporządzenia polegają na:

 • dodaniu możliwości wyboru języka łacińskiego jako drugiego języka obcego w szkołach podstawowych (od klasy VII) i w szkołach ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcącym dla dzieci i młodzieży oraz technikum (obok języka obcego nowożytnego);
 • zastąpieniu przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzanie – zakres podstawowy w liceum ogólnokształcącym, w tym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych prowadzącym nauczanie w formie stacjonarnej i zaocznej, technikum i branżowej szkole I stopnia, a także dodaniu przedmiotu biznes i zarządzanie do katalogu przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym – w liceum ogólnokształcącym, w tym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych prowadzącym nauczanie w formie stacjonarnej i zaocznej, oraz technikum;
 • rezygnacji z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w ramowym planie nauczania dla szkoły policealnej i przeniesieniu godzin przeznaczonych dotychczas na ten przedmiot na kształcenie zawodowe.

W projekcie rozporządzenia proponuje się ponadto:

 • uchylenie załącznika nr 7 określającego ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia, w tym branżowej szkoły I stopnia specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przeznaczony dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum;
 • uchylenie, z dniem 1 września 2025 r., załącznika nr 10 określającego ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia, w tym branżowej szkoły II stopnia specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, prowadzącej zajęcia w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej.

Link do rozporządzenia (zawierający 7 załączników): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365611/katalog/12922418#12922418