Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki – studia i kształcenie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki dotyczące procesu kształcenia i studiów.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 21 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661), stanowiącym wykonanie upoważnienia zawartego w art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.).

Celem nowelizacji jest:

1) zapewnienie optymalizacji procesu kształcenia na niektórych kierunkach studiów, które obecnie mogą być prowadzone wyłącznie jako studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia, przez umożliwienie ich realizacji także na poziomie jednolitych studiów magisterskich;

2) umożliwienie studentom, którzy w roku akademickim 2021/2022 wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty zapewniające pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ubiegania się o zaliczenie zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności.

W związku z tym proponuje się zmianę § 8 ust. 2 nowelizowanego rozporządzenia polegającą na rozszerzeniu katalogu kierunków studiów, które mogą być prowadzone jako jednolite studia magisterskie, o kierunki: architektura wnętrz, psychologia i biologia zwierząt, logopedia, a także kierunki, na których kształci się wyłącznie strażaków w służbie kandydackiej oraz kierunki, na których jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela (z wyłączeniem kierunków: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna, które już obecnie są obligatoryjnie prowadzone jako jednolite studia magisterskie).

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361860

2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Projektowane rozporządzenie przewiduje nowelizację rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890), które zostało wydane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.).Zasadniczym celem projektowanego rozporządzenia jest przyjęcie na rok akademicki 2021/2022 szczególnych rozwiązań w zakresie realizowania przez studentów i uczestników studiów podyplomowych zajęć, w tym w formie praktyk zawodowych, odpowiednio na studiach i studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Rozwiązania te dotyczą:

1) umożliwienia prowadzenia zajęć realizowanych w formie praktyk zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

2) określenia, że liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się do liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik, określonej w odpowiednich załącznikach do nowelizowanego
rozporządzenia;

3) uelastycznienia wymagań dotyczących odbywania przez studentów i zaliczania im zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, polegającego na umożliwieniu zaliczenia studentom na poczet tych zajęć czynności wykonywanych przez nich na rzecz podmiotów zapewniających pomoc obywatelom Ukrainy w związku z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa.

 

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361854