Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – wsparcie polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące pomocy ze środków strukturalnych w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Podstawa prawna: Prawo UE

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 2 marca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 783 i 1997) wdraża rozwiązania przewidziane w sekcji 3.2 i 3.3 Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 z 20.03.2020, str. 1, z późn. zm.- Tymczasowe ramy). Zgodnie z § 13 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. pomoc nim przewidziana może być udzielana tylko do dnia 30 czerwca 2021 r., podczas gdy na mocy obowiązującej od dnia 28 stycznia 2021 r. piątej zmiany Tymczasowych ram, okres ich stosowania został wydłużony do dnia 31 grudnia 2021 r.

Rozporządzenie przewiduje wprowadzenie możliwości oparcia oprocentowania pożyczek na stopie bazowej z dnia 1 stycznia 2020 r. lub 1 lutego 2021 r. (obowiązującej w dniu zgłoszenia projektu niniejszego rozporządzenia do Komisji Europejskiej), co pozwoli na elastyczne kształtowanie warunków udzielania pomocy przewidzianej rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2020 r. Wydłużenie okresu stosowania rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. pozwoli na udzielanie pomocy nim przewidzianej do dnia 31 grudnia 2021 r.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344050

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 670i 2002) wdraża rozwiązania przewidziane w sekcji 3.2 i 3.3 Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 z 20.03.2020, str. 1, z późn. zm.- Tymczasowe ramy). Zgodnie z § 13 rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2020 r. pomoc nim przewidziana może być udzielana tylko do dnia 30 czerwca 2021 r., podczas gdy na mocy obowiązującej od dnia 28 stycznia 2021 r. piątej zmiany Tymczasowych ram, okres ich stosowania został wydłużony do dnia 31 grudnia 2021 r.

Rozporządzenie przewiduje wprowadzenie możliwości oparcia oprocentowania pożyczek na stopie bazowej z dnia 1 stycznia 2020 r. lub 1 lutego 2021 r. (obowiązującej w dniu zgłoszenia projektu niniejszego rozporządzenia do Komisji Europejskiej), co pozwoli na elastyczne kształtowanie warunków udzielania pomocy przewidzianej rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2020 r. Wydłużenie okresu stosowania rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2020 r. pozwoli na udzielanie pomocy nim przewidzianej do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344051