Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – fundusze B+R lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące pomocy na infrastrukturę badawczą, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 14 października 2022 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027

1. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

Celem rozporządzenia jest stworzenie programu pomocowego regulującego warunki udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (RP 2021-2027). W perspektywie 2014-2020 pomoc na tego typu projekty była udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 899) lub jako pomoc de minimis. Ponieważ projekty zakładające działania dotyczące utworzenia lub unowocześnienia infrastruktury badawczej będą realizowane również w ramach PR 2021-2027, dlatego też konieczne jest stworzenie podstawy prawnej do udzielania pomocy w tym zakresie. Celem przedmiotowej regulacji jest umożliwienie wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego województw poprzez wsparcie przedsiębiorców realizujących projekty inwestycyjne w zakresie infrastruktury badawczej.

Akt prawny ma na celu zapewnienie podstawy prawnej do udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach 16 regionalnych programów na lata 2021-2027 na podstawie rozporządzenia nr 651/2014 umożliwi udzielanie pomocy przedsiębiorcom (tj. podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej) bez konieczności
jej notyfikacji Komisji Europejskiej. Pomoc będzie udzielana w formie dotacji.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364752

2. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

Celem powstania rozporządzenia jest stworzenie programu pomocowego regulującego zasady udzielania pomocy publicznej w zakresie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz studiów wykonalności w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (RP 2021-2027). W perspektywie 2014-2020 pomoc na tego typu projekty była udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1075) lub jako pomoc de minimis. Ponieważ w dalszym ciągu istnieje zapotrzebowanie na pomoc publiczną udzielaną z przeznaczeniem na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności, konieczne jest stworzenie podstawy prawnej do udzielania pomocy w tym zakresie w ramach RP 2021-2027.

Celem przedmiotowej regulacji jest zapewnienie podstawy prawnej do udzielania pomocy na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach 16 regionalnych programów na lata 2021-2027 na podstawie rozporządzenia nr 651/2014 umożliwi udzielanie pomocy przedsiębiorcom (tj. podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej) bez konieczności jej notyfikacji Komisji Europejskiej. Pomoc będzie udzielana w formie dotacji, pożyczki, gwarancji lub poręczenia.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364753