Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – fundusze dla przedsiębiorców na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące pomocy finansowej dla przedsiębiorców na lata 2021-2027.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 16 sierpnia 2022 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027

1. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027

Projektowane rozporządzenie tworzy krajowe podstawy prawne do przyznawania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027, w ramach celów polityki CP1 z wyłączeniem celu szczegółowego w zakresie wzmacniania trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne, w zakresie którego regionalna pomoc inwestycyjna będzie udzielana na podstawie odrębnych przepisów. Podstawą wydania rozporządzenia jest rozporządzenie nr 651/201 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”, które określa kategorie pomocy oraz warunki, na jakich przyznawana pomoc jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE), oraz wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 TFUE.

Celem przedmiotowej regulacji jest umożliwienie wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego województw poprzez wsparcie w postaci dotacji, poręczeń, gwarancji i pożyczek przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362651

2. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu polityki CP1 (iii) w zakresie wzmacniania trwałego wzrostu i konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz tworzenia miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym poprzez inwestycje produkcyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

Niniejsze rozporządzenie tworzy krajowe podstawy prawne do przyznawania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027, w zakresie celu polityki CP1 (iii) – wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz tworzenia miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym przez inwestycje produkcyjne, zwanej dalej „pomocą”. Podstawą wydania rozporządzenia jest rozporządzenie nr 651/201 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”, które określa kategorie pomocy oraz warunki, na jakich przyznawana pomoc jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwanym dalej „TFUE”, oraz wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 TFUE.

Celem przedmiotowej regulacji jest umożliwienie wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego województw przez wsparcie w postaci dotacji, poręczeń, gwarancji i pożyczek przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362652

3. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

Projekt rozporządzenia określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013”, a także podmioty udzielające tej pomocy.

Celem projektowanej regulacji jest umożliwienie udzielania wsparcia w postaci pomocy de minimis, zwanej dalej „pomocą”, na projekty realizowane przez przedsiębiorców w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027, przy czym należy zaznaczyć, że przepisy sformułowano w taki sposób, aby na ich podstawie możliwe było udzielanie pomocy zarówno na tzw. pierwszym, jak i drugim poziomie oraz zarówno w formie bezzwrotnej, jak i zwrotnej.

Projektowane rozporządzenie, zapewniając podstawę prawną dla udzielania pomocy de minimis, będzie stanowiło jeden z elementów systemu wdrażania regionalnych programów na lata 2021–2027. Programy te, ze względu na bezprecedensową skalę finansowania, stanowią jeden z najsilniejszych bodźców rozwojowych dla polskich regionów. Pomoc de minimis, regulowana projektowanym rozporządzeniem, umożliwi efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na cele rozwojowe w regionach podczas nowego siedmioletniego okresu finansowania.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362653