Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 27 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Projektowane rozporządzenie, zapewniające podstawę prawną dla udzielania pomocy finansowej, w tym pomocy publicznej i pomocy de minimis, będzie stanowiło jeden z elementów systemu wdrażania Programu FENG. Umożliwi ono udzielanie pomocy przez PARP w ramach:

1) regionalnej pomocy inwestycyjnej dla MŚP,

2) pomocy na usługi doradcze dla MŚP,

3) pomocy na udział MŚP w targach,

4) pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność,

5) pomocy na projekty badawczorozwojowe oraz studia wykonalności,

6) pomocy dla klastrów innowacyjnych,

7) pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności,

8) pomocy szkoleniowej,

9) pomocy inwestycyjnej umożlwiającej przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż nomy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych,

10) pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie o przyszłych norm unijnych,

11) pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną,

12) pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,

13) pomocy inwestycyjnej na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów,

14) pomocy de minimis.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359902

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

2. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy finansowej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Celem projektowanej regulacji jest zapewnienie podstawy prawnej dla udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Projekt rozporządzenia określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej stanowiącej:

  • pomoc publiczną, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014, str. 1,z późn. zm.),
  • pomoc de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.),
  • pomoc na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (important projects of common European interest), o których mowa w art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359900
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

3. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Celem projektowanej regulacji jest zapewnienie podstawy prawnej dla udzielania podmiotom pomocy publicznej z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, w celu pobudzenia wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki.

Projektowane rozporządzenie, zapewniające podstawę prawną dla udzielania pomocy finansowej, w tym pomocy publicznej i pomocy de minimis, będzie stanowiło jeden z elementów systemu wdrażania Programu FENG. Umożliwi ono udzielanie z udziałem BGK pomocy w ramach:

1) regionalnej pomocy inwestycyjnej,

2) pomocy na usługi doradcze dla MŚP,

3) pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności,

4) pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną,

5) pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,

6) pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy,

7) pomocy na finansowanie ryzyka,

8) pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność.

9) pomocy de minimis.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359951

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027