Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury – ustawa o transporcie kolejowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury dot. transportu kolejowego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. – o transporcie kolejowym

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 4 maja 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa

Projektowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa jest wydawane na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U  z 2020 r. poz. 1043, z poźn. zm.). Przepis ten upoważnia ministra właściwego do spraw transportu do wydania rozporządzenia określającego warunki i tryb wydawania, przedłużania, aktualizacji, ograniczania i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, warunki i tryb wydawania, przedłużania, zmiany i cofania świadectw bezpieczeństwa, a także wzoru autoryzacji bezpieczeństwa i świadectwa bezpieczeństwa.

Zakres zmian wynikających z projektowanego rozporządzenia w stosunku do dotychczas obowiązującego, dotyczy trybu i sposobu wydawania dokumentów przez Prezesa UTK wnioskodawcom. Wdrożenie ww. przepisów unijnych spowodowało, iż w polskim porządku prawnym przestały funkcjonować dotychczasowe certyfikaty bezpieczeństwa wydawane przez Prezesa UTK. W konsekwencji projektowane rozporządzenie nie zawiera już przepisów dotyczących trybu wydawania ww. certyfikatu bezpieczeństwa. Aktualnie certyfikat bezpieczeństwa został zastąpiony jednolitym certyfikatem bezpieczeństwa wydawanym przez Agencję Kolejową UE lub Prezesa UTK, którego sposób wydawania został przeniesiony na poziom ustawowy. Jednocześnie projektowane rozporządzenie określa wzory dokumentu autoryzacji bezpieczeństwa (załącznik nr 1) oraz świadectwa bezpieczeństwa (załącznik nr 2).

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345900

2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Projekt wprowadza zasadę, że opłata będzie pobierana przy składaniu wniosku. Tym samym odstępuje się od funkcjonującej dotychczas zasady wnoszenia opłaty wstępnej w minimalnej wysokości na etapie składania wniosku, a następnie jej uzupełnienia do wysokości docelowej, określonej w obowiązujących przepisach po wydaniu decyzji. Rezygnacja z tego schematu jest również możliwa z uwagi na wprowadzenie jednolitych, sztywnych stawek za wykonanie określonych czynności przez Prezesa UTK. Przy ustalaniu wysokości opłat uwzględniono średni nakład pracy przy wykonywaniu szczegółowych czynności dla danego rodzaju sprawy, konieczność jednolitego postępowania przy pobieraniu i uiszczaniu opłat i zachowanie konkurencyjności transportu kolejowego. Proponowane podejście uprości system pobierania opłat za czynności wykonane przez Prezesa UTK, a także zapewni przejrzystość stawek opłat dla podmiotów ubiegających się o określone dokumenty.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345901