Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury. Opracowanie projektów rozporządzeń związane jest z ogłoszeniem ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy  – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), której część przepisów wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2020 r.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, również w formie elektronicznej, w terminie do 22 października 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano odpowiednie zmodyfikowanie albo usunięcie przepisów, które zostały aktualnie określone w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Są to przepisy dotyczące m.in.:

– określenia zasad wydawania wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nowego dowodu rejestracyjnego oraz wtórników tablic rejestracyjnych,

– określenia przepisu ustawowego dla wydawania tablicy dodatkowej, a także jej wtórnika, do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną pojazdu samochodowego, jeżeli pojazd samochodowy posiada tablice rejestracyjne,

– określenia struktury numeru rejestracyjnego pojazdu.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339253

2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Projekt obejmie odpowiednio uchylenie lub zmianę przepisów rozporządzenia obowiązującego w zakresie związanym z:
– wydawaniem przez organy rejestrujące wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nowego dowodu rejestracyjnego oraz wtórników tablic rejestracyjnych;
– powiązaniem czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z czynnością wyrejestrowania pojazdu z urzędu, pod warunkiem złożenia oświadczenia przez właściciela pojazdu odbierającego pozwolenie czasowe, że pojazd zostanie wywieziony za granicę,
– zniesieniem obowiązku zwrotu pozwolenia czasowego po upływie terminu czasowej rejestracji pojazdu.
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339254

3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

Projekt rozporządzenia ma charakter wyłącznie porządkujący obecne rozporządzenie w tej sprawie i nie zmienia przyjętego podejścia do wysokości pobieranych opłat. Projekt przygotowano w związku z koniecznością zmiany odesłania zawartego w § 3 w ust. 2 obowiązującego rozporządzenia na odesłanie do nowych przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym wprowadzanych ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517) tzw. „pakiet deregulacyjny” (ar. 74a ust. 9).

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339255