Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące programów i standardów opieki nad dziećmi (w tym dziennych opiekunów zatrudnionych przez gminy). Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 17 lipca 2023 roku również w formie edytowalnej na adres szkop@pracodawcy.pl. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 Projektowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 realizuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 6c ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Na mocy tego przepisu minister właściwy do spraw rodziny może kreślić, w drodze rozporządzenia, standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia tym dzieciom wysokiej jakości opieki dostosowanej do ich potrzeb rozwojowych. Projekt stanowi realizację zobowiązań wynikających z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w szczególności określonych w kamieniu milowym A57G pn. „Wdrożenie standardów jakości opieki nad dziećmi, w tym wytycznych edukacyjnych oraz standardów usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3, zapewniających wysoką jakość, w tym edukacyjną i opiekuńczą”. W projekcie określono standardy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w instytucjach opieki, które mają być realizowane są w formie planu opiekuńczo-edukacyjnego. Przyjęcie planu opiekuńczo-edukacyjnego nie będzie obowiązkowe. W planie opiekuńczo-edukacyjnym uwzględnione mają być standardy dotyczące: 1)     opieki nad dzieckiem; 2)     bezpieczeństwa dzieci; 3)     organizacji pracy, rozwoju i bezpieczeństwa personelu; 4)     monitoringu i ewaluacji; 5)     współpracy osób sprawujących opiekę z rodzicami. Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373700 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna ma na celu określenie bloków tematycznych szkoleń, dzięki którym możliwe jest nabycie kompetencji przez opiekunów, poszerzanie ich wiedzy w zakresie opieki na dziećmi, zaspokajanie indywidualnych potrzeb dzieci, a w rezultacie podwyższanie standardów opieki. Proponuje się zmiany w zakresie programów szkoleń dla opiekunów w żłobku, klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna celem aktualizacji tematyki związanej z opieką nad dziećmi i dostosowanie ich do obecnej sytuacji, a także zaleceń Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wysokiej jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (2019/C 189/02). Zmiany w zakresie programów szkoleń dla opiekunów w żłobku, klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna zakładają rozszerzenie bloków tematycznych programów szkoleń o zagadnienia dotyczące: 1)     opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i wymagającymi specjalnej opieki; 2)     umiejętności pracy z grupami zróżnicowanymi językowo i kulturowo, pochodzącymi z rodzin należących do mniejszości, rodzin migrantów i rodzin o niskich dochodach oraz dziećmi z niepełnosprawnościami; 3)     umiejętności efektywnej komunikacji z rodzicami; 4)     ochrony praw dziecka. Proponuje się, aby obowiązujące obecnie programy szkoleń były ważne jeszcze przez rok od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia (nie dłużej jednak niż przez 5-letni okres ich ważności liczony od dnia, w którym zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw rodziny). Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373701