Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – pracownicy niepełnosprawni

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące zatrudniania pracowników niepełnosprawnych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w aktach prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 16 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

Projekt rozporządzenia modyfikuje brzmienie § 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. W projekcie proponuje się przeredagowanie § 20 w taki sposób, by uwzględniał on dynamikę zmian w prawie wspólnotowym. Zmiana uwzględnia również to, że przepis ten powinien dotyczyć okresu, w którym może być udzielana pomoc publiczna  (uwzględniając półroczny okres dostosowawczy), a nie okresu obowiązywania zmienianego rozporządzenia, tak jak ma to miejsce obecnie.

Rozwiązanie to pozwoli zrealizować dotychczasowe cele tej regulacji przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z przepisami, zwiększeniu odporności na ryzyko niestabilności w związku z trwającym procesem zmian wprowadzanych przez Komisję Europejską, oraz zachowaniu ciągłości realizacji normowanego instrumentu wsparcia.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347754

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Projekt rozporządzenia modyfikuje brzmienie § 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, który określa końcowy termin obowiązywania rozporządzenia. W projekcie proponuje się przeredagowanie § 13 w taki sposób, by uwzględniał on dynamikę zmian w prawie wspólnotowym. Zmiana uwzględnia również to, że przepis ten powinien dotyczyć okresu, w którym może być udzielana pomoc publiczna  (uwzględniając półroczny okres dostosowawczy), a nie okresu obowiązywania zmienianego rozporządzenia, tak jak ma to miejsce obecnie.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347755

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

Projekt rozporządzenia modyfikuje brzmienie § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych, który określa końcowy termin obowiązywania rozporządzenia. W projekcie proponuje się przeredagowanie § 11 w taki sposób, by uwzględniał on dynamikę zmian w prawie wspólnotowym. Zmiana uwzględnia również to, że przepis ten powinien dotyczyć okresu, w którym może być udzielana pomoc publiczna (uwzględniając półroczny okres dostosowawczy), a nie okresu obowiązywania zmienianego rozporządzenia, tak jak ma to miejsce obecnie.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347763