Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – przeciwdziałanie przemocy domowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 2 maja 2023 roku poprzez załączoną tabelę, również w formie edytowalnej na adres szkop@pracodawcy.pl.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz kwalifikacji osób tam zatrudnionych

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia zakłada określenie wyłącznie kwestii dotyczących specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, inaczej niż to jest obecnie, w związku ze zmianą ustawową, w której dokonano rozdzielenia upoważnienia ustawowego i uznano, że zagadnienia dotyczące specjalistycznych ośrodków wsparcia i programy korekcyjno–edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową powinny być regulowane odrębnymi aktami wykonawczymi do ustawy. W porównaniu z obecnie obowiązującym rozporządzeniem zastosowano również prawidłowe nazewnictwo zmienione w przepisach ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw oraz zmodyfikowano niektóre przepisy czyniąc je bardziej czytelne z merytorycznego punktu widzenia. W projektowanym akcie wykonawczym doprecyzowano przepisy dotyczące zakresu potrzeb bytowych osób przebywających w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla osób doznających przemocy domowej   i rozszerzono je, zgodnie ze zgłaszanymi postulatami, o możliwość alternatywnego rozwiązania do ogólnodostępnej kuchni tj.  posiadania aneksu kuchennego z miejscami do przygotowywania posiłków. W przepisie tym określono tez liczbę miejsc  do przygotowywania posiłków, przypadającą na liczbę osób przebywającą w ośrodku, a także niezbędne wyposażenie. W projektowanym rozporządzeniu wprowadzono ponadto dwie dodatkowe regulacje, które obligują ośrodek do posiadania pomieszczenia do przechowywania wózków dziecięcych o ile pozwalają na to możliwości lokalowe oraz pomieszczenia do pracy indywidualnej z osobami doznającymi przemocy domowej.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371668

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 5b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

W przepisach projektowanego rozporządzenia określono cele prowadzenia programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową, które mają doprowadzić do zaprzestania przemocy i przywrócenia prawidłowych relacji, zarówno z osobą, wobec której przemoc jest stosowana, jak i z dziećmi, które mogą być świadkami aktów przemocy domowej.

Ponadto określone zostały kategorie osób, które mogą być poddawane oddziaływaniom w ramach programów psychologiczno-terapeutycznych, które jak wskazano w § 4 mogą odbywać się w formie spotkań indywidualnych lub grupowych z możliwością zastosowania naprzemiennego tych form. W projektowanym rozporządzeniu przewidziano również możliwość prowadzenia omawianej formy wsparcia w trybie on line, w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. spowodowanych pandemią czy też innymi szczególnymi sytuacjami uniemożliwiającymi przeprowadzenie działań w formie stacjonarnej.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371669