Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – ubezpieczenia społeczne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące ubezpieczeń społecznych.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 5 czerwca 2023 roku również w formie edytowalnej na adres szkop@pracodawcy.pl.

 

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów

Potrzeba nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), które wprowadziła ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2770), w zakresie braku obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne od wybranych grup ubezpieczonych oraz regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, dotyczących wprowadzenia urlopu opiekuńczego oraz zmian dotyczących zwiększenia wymiaru urlopu rodzicielskiego oraz zasad jego udzielania.

Regulacje wprowadzone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczą zmian w zakresie opłacania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne, porządkują nieistniejące tytuły i wprowadzając nowe tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego. Z informacji przekazanych przez Ministra Zdrowia wynika, że obecnie obowiązujące kody są niewystarczające i nie pozwalają na właściwą identyfikację osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Na gruncie ustawy zasiłkowej urlop opiekuńczy będzie traktowany podobnie jak urlop bezpłatny. Zgodnie z dodanym do art. 12 ust. 2 ustawy zasiłkowej pkt 5, jeżeli niezdolność do pracy będzie przypadała w czasie urlopu opiekuńczego, to prawo do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku opiekuńczego nie będzie przysługiwało.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372454

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków

Przepis art. 61b ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1732, z późn. zm.) stanowi podstawę wydania rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2017 r. poz. 87).

Projektowane rozporządzenie dostosowuje dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty świadczeń do zmian w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem, wprowadzonych ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 641). Ponadto projektowane rozporządzenie dostosowuje dokumenty niezbędne do wypłaty świadczeń do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1076), ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170), ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1621) i ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265).

Celem projektu jest wprowadzenie zmian w zakresie dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego, poprzez dostosowanie do znowelizowanego Kodeksu pracy oraz dostosowanie dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego i wypłaty kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego, jak również zdefiniowanie dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi w wieku do lat 18 oraz zmiana treści załączników do rozporządzenia w zakresie przekazywanych danych.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372455

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa