Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – akty wykonawcze do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 10 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl .

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego

Projektowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego potwierdzenie ukończenia szkolenia, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, spełniania warunków i posiadania predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka ma na celu dostosowanie wzoru przedmiotowego zaświadczenia do ustawy z dnia 19 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2140), która wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2022 r. Obecnie wzór ten uregulowany jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego (Dz. U. poz. 1609).

Zawarty w projektowanym rozporządzeniu wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego uwzględnia wprowadzony nowelizacją termin 2 lat ważności wydanego zaświadczenia oraz uzupełnia treść zaświadczenia przez obowiązek podania nazwy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej kierującego na szkolenie. Nowy wzór zaświadczenia uwzględnia również przejrzysty i jednoznaczny sposób wprowadzania danych osobowych, gdy kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka jest wspólnie oboje małżonków. Wprowadzone zmiany sprzyjają zwiększeniu przejrzystości danych zawartych w zaświadczeniu i dostosowują treść zaświadczenia w odniesieniu do założeń nowelizacji.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369311

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie pieczy instytucjonalnej

Projektowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej stanowi realizację upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 127 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140) i ma na celu dostosowanie regulacji dotyczących instytucjonalnej pieczy zastępczej do nowych wymogów określnych w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2140), która wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2023 r, a także poprawę sytuacji dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych. Obecnie kwestia ta uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. poz.1720).

W projektowanym rozporządzeniu postuluje się podwyższenie kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych albo w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych poprzez określenie progu minimalnego jako wysokości nie niższej niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalanej co miesiąc przez dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej. Określenie wyższego progu kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci ma na celu naukę samodzielnego wydatkowania, umożliwienie dzieciom przeznaczania określonych kwot na zróżnicowane potrzeby indywidualne.

W obecnym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej maksymalna wysokość kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci od 5. roku życia jest nie wyższa niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369315