Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – zakłady pracy chronionej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące zakładów pracy chronionej
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w aktach prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 16 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt rozporządzenia modyfikuje brzmienie § 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który określa końcowy termin obowiązywania rozporządzenia. W projekcie proponuje się przeredagowanie § 19 w taki sposób, by uwzględniał on dynamikę zmian w prawie wspólnotowym. Zmiana uwzględnia również to, że, przepis ten powinien się dotyczyć okresu, w którym może być udzielana pomoc publiczna (uwzględniając półroczny okres dostosowawczy), a nie okresu obowiązywania zmienianego rozporządzenia tak, jak ma to miejsce obecnie.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347760

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Projekt rozporządzenia modyfikuje brzmienie § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie  zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, który określa końcowy termin obowiązywania rozporządzenia. W projekcie proponuje się przeredagowanie § 12 w taki sposób, by uwzględniał on dynamikę zmian w prawie wspólnotowym. Zmiana uwzględnia również to, że przepis ten powinien dotyczyć okresu, w którym może być udzielana pomoc publiczna (uwzględniając półroczny okres dostosowawczy), a nie okresu obowiązywania zmienianego rozporządzenia, tak jak ma to miejsce obecnie.

Rozwiązanie to pozwoli zrealizować dotychczasowe cele tej regulacji przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z przepisami, zwiększeniu odporności na ryzyko niestabilności w związku z trwającym procesem zmian wprowadzanych przez Komisję Europejską, oraz zachowaniu ciągłości realizacji normowanego instrumentu wsparcia.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347761