Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – projekty i roboty budowlane (PZP)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii będące aktami wykonawczymi do Prawa zamówień publicznych (Pzp).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniach oraz Ocenach Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektami aktów prawnych znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 22 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi proszę zgłaszać na udostępnionych w tym celu formularzach.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Projektowane rozporządzenie określa metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego, który stanowi podstawę określenia wartości zamówienia, gdy jego przedmiotem są roboty budowlane. Kosztorys inwestorski jest dokumentem określającym szacunkową wartość przedmiotu zamówienia i składają się na niego: strona tytułowa, ogólna charakterystyka obiektu lub robót, przedmiar robót, kalkulacja uproszczona, tabela wartości elementów scalonych oraz odpowiednie załączniki. Podstawę do jego sporządzenia stanowią z kolei: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, założenia wyjściowe do kosztorysowania i ceny jednostkowe robót podstawowych.

Przedmiotowe rozporządzenie określa również metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych, które stanowią  podstawę określenia wartości zamówienia, gdy jego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Podstawę do ich obliczenia stanowią program funkcjonalno-użytkowy i wskaźniki cenowe.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348301

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Przedmiotowe rozporządzenie określa szczegółowy zakres i formę dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, które to stanowią odrębne opracowania.

Podkreślić należy, iż jedną z podstawowych czynności wykonywanych przez zamawiającego na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest oszacowanie jego wartości. Wartość zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z art. 34 ustawy Pzp, ustala się na podstawie:

– kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót albo na podstawie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.),

– planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348300