Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości – opłaty za czynności radców prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości dotyczące opłat za czynności radców prawnych.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 11 sierpnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

1. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniający rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych

W obowiązującym rozporządzeniu z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 265), przewidziane są opłaty w sprawach: cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń, w sprawach karnych i o wykroczenia oraz w innych sprawach tj. przed sądami administracyjnymi i sądem ochrony konkurencji i konsumentów. Nie ma natomiast uregulowań, co do opłat za czynności radców prawnych w postępowaniach w sprawach nieletnich. Z uwagi na wielowątkowość i złożoność tych spraw zasadne jest wprowadzenie i zróżnicowanie opłat.

Z uwagi na powyższe proponuje się wprowadzenie następujących opłat:

  • w sprawach o demoralizację – 120 zł,
  • w sprawach o czyn karalny – 360 zł,
  • jeżeli sprawa dotyczy zarówno demoralizacji, jak i czynu karalnego, to zaproponowana kwota wynosi 360 zł.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362655

2. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

W związku z pracami nad ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. …. (druk sejmowy nr 2183)), która reguluje postępowania w sprawach nieletnich, Ustawodawca zamierza wprowadzić dodatkowe regulacje.

W obowiązującym rozporządzeniu z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z 2019 r. poz. 68), przewidziane są opłaty w sprawach: cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń, w sprawach karnych i o wykroczenia oraz w innych sprawach tj. przed sądami administracyjnymi i sądem ochrony konkurencji i konsumentów. Nie ma natomiast uregulowań, co do opłat za czynności radców prawnych w postępowaniach w sprawach nieletnich. Z uwagi na wielowątkowość i złożoność tych spraw zasadne jest wprowadzenie i zróżnicowanie opłat.

Z uwagi na powyższe proponuje się wprowadzenie następujących opłat:

  • w sprawach o demoralizację – 60 zł,
  • w sprawach o czyn karalny – 180 zł,
  • jeżeli sprawa dotyczy zarówno demoralizacji, jak i czynu karalnego, to zaproponowana kwota wynosi 180 zł.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362656