Konsultacje publiczne – założenia do projektu ustawy o umowie franczyzy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych zostały skierowane założenia do projektu ustawy o umowie franczyzy.

Ustawa określa treść oraz niektóre obowiązki stron umów franczyzy, zasady prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z umów franczyzy, ustrój, zaskarżanie i skuteczność wyroku sądu arbitrażowego oraz zadania […], w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów z umów franczyzy.

Przez umowę franczyzy franczyzodawca zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, udostępnić franczyzobiorcy do korzystania za wynagrodzeniem rzeczy lub prawa służące wykonywaniu działalności gospodarczej, w szczególności nazwę przedsiębiorstwa, znaki towarowe i patenty, a także poufną koncepcję lub technikę prowadzenia tej działalności, a franczyzobiorca zobowiązuje się do prowadzenia we własnym imieniu i na własny rachunek działalności gospodarczej w oparciu o udostępnione rzeczy, prawa, koncepcję lub technikę.

Umowa franczyzy wymaga zachowania formy dokumentowej pod rygorem nieważności.

Franczyzobiorca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy udostępnionej przez franczyzodawcę poufnej koncepcji lub techniki prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie, chyba że strony inaczej postanowiły.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w załączonym dokumencie.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do dnia 25 września 2022 r na adres: szkop@pracodawcy.pl.