Konsultacje społeczne: projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy mają na celu:

  1. a) poprawę sytuacji uczestnika CIS, w szczególności poprzez: podniesienie wysokości świadczenia, uelastycznienie czasu uczestnictwa w CIS, wydłużenie okresu uczestnictwa, przyznanie dodatkowych dni wolnych od zajęć, podniesienie górnego limitu premii motywacyjnej,
  2. b) ułatwienie i poprawę jakości funkcjonowania CIS, w szczególności poprzez: rezygnację z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu do uczestnictwa w CIS, umożliwienie uczestnictwa w KIS osobom pobierającym rentę z tytułu niezdolności do pracy, umożliwienie zakładania CIS i KIS przez spółdzielnie socjalne osób fizycznych, umożliwienie realizacji usług z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej, w ramach funkcjonującego CIS, w innej gminie, przyznanie kierownikowi CIS prawa do kwalifikacji uczestnika do dalszego uczestnictwa w zajęciach CIS,
  3. c) ułatwienie zatrudnienia absolwentów CIS przez pracodawców, w szczególności w ramach instytucji zatrudnienia wspieranego,
  4. d) wprowadzenie nowych możliwości ingerencji i udzielania wsparcia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w szczególności w ramach resortowych programów na rzecz rozwoju podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349402

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 25 sierpnia 2021 roku na adres Konsultacje.ZS@mrips.gov.pl, w formie załączonej tabeli (z podaniem w tytule wiadomości znaku pisma Rodziny i Polityki Społecznej – DES-IV.0210.10.2021.AW).

Uprzejmie proszę o przesłanie kopii stanowiska na adres: szkop@pracodawcy.pl.