projekt rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych;

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został następujący projekt:

  • Przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych;

Czytaj dalej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw;

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazane zostały następujące projekty:

  • Przygotowany przez Ministerstwo Środowiska projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw;

Czytaj dalej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie sprawie badań lekarskich ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców;

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został następujący projekt:

  • Przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie sprawie badań lekarskich ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców;

Czytaj dalej