Konsultacje społeczne

 Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został:

  • Przygotowany przez MIiR projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE);

Czytaj dalej

Konsultacje Społeczne

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazane zostały:

  • Przygotowany przez MRPiPS projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy;
  • Przygotowany przez MRPiPS i MEN projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  • Przygotowany przez MRPiPS projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

Czytaj dalej

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UC130);

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazane zostały:

  • Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UC130);

Czytaj dalej