Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw_konsultacje społeczne

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawy zamrażającej ceny prądu). Link do projektu: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1411-2019/$file/8-020-1411-2019.pdf

Celem nowelizacji jest przedłużenie do 29 listopada br. terminu na złożenie przez firmy oświadczenia przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność w zakresie obrotu energią elektrycznej (sprzedawcy energii).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag do projektu w terminie do 29 sierpnia 2019 r. na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl .

Konsultacje MIiR_Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, iż 24 lipca 2019 w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie otwierające konsultacje Założeń do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 (ZUP).

Od początku bieżącego roku prowadzone są intensywne prace nad przygotowaniem dokumentów programowych na perspektywę budżetową 2021-2027, w tym ZUP. Dokument zawiera opis celów polityki wybranych do realizacji, zarys obszaru interwencji funduszy unijnych i wstępne ramy finansowe.

Link do strony, na której został zamieszczony dokument wraz z formularzem zgłaszania uwag:  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/umowa-partnerstwa-na-lata-2021-2027-zalozenia/

Etap konsultacji społecznych dokumentu trwa do 20 sierpnia 2019 r. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że na stronie zostały załączone również prezentacje z konferencji otwierającej konsultacje społeczne.

Uprzejmie informujemy, iż wspólnie w ramach Pracodawców RP ( Departament Funduszy Europejskich) prowadzimy działania mające na celu wykreowanie kolejnych obszarów projektowych, zatem uprzejmie proszę o informacje na temat obszarów oraz działań projektowych, którymi byliby Państwo zainteresowani w kolejnej perspektywie.
Informacje w tej sprawie można przesyłać na adres mailowy szkop@pracodawcy.pl. do dnia 20 sierpnia 2019.
Informacje te będą istotne podczas dyskusji na temat realizacji poszczególnych projektów z Instytucją Zarządzającą oraz Instytucjami Pośredniczącymi


Źródło: Departament Relacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Rozp.MF – konsultacje społeczne

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazane zostały:

1)     Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku (link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323203/katalog/12619753#12619753 )  – termin zgłaszania uwag – 7 sierpnia 2019 r.,

2)      Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323255/katalog/12620089#12620089 ) – termin zgłaszania uwag – 7 sierpnia br.,

Bardzo proszę o uważną analizę projektowanych przepisów oraz przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w terminie do 6 sierpnia 2019 r. na adres szkop@pracodawcy.pl

Projekt Rozporządzenia MPIT w sprawie upoważnienia instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego oraz instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych – Konsultacje społeczne

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie upoważnienia instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego oraz instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie uwag do projektu w terminie do 16 sierpnia 2019 r. na adres: szkop@pracodawcy.pl .

Projekt Rozporządzenia MPiT_w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został projekt Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniający rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Projekt rozporządzenia ma na celu:

1) dostosowanie treści przepisów rozporządzenia do obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2019 r. ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534) oraz

2) określenie nowego wzoru książki operatora, o której mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie uwag do projektu w terminie do 16 sierpnia 2019 r. na adres: szkop@pracodawcy.pl .