Koronawirus – wsparcie dla firm w kłopotach

Tarcza antykryzysowa obowiązuje. Część rozwiązań zgodnie z wolą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie realizował Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Dofinansowanie zatrudnienia przewidziano dla firm w kłopotach.
Pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

  • min. o 15 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19,

lub

  • min. o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.


Świadczenie w związku z przestojem ekonomicznym
W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia razem ze składkami na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń – maksymalnie czyli 1 533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Świadczenie w związku z obniżonym wymiarem pracy
Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy FGŚP dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego razem ze składkami na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń – czyli maksymalnie 2 452,27 zł.
Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
Kto może się ubiegać o świadczenia?
Pracodawca niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa (zatrudniający pracowników).
Wnioski najbezpieczniej i najszybciej można złożyć drogą elektroniczną:
Szczegółowe informacje oraz instrukcja znajdują się na stronie ministerstwa pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen
Elektroniczny „Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (VIA-WOMP)” znajdują się tu: http://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=EURZAD
Wnioski (do pobrania https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen) można złożyć również listownie.
Adres do wysyłki:
Wydział Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych DWUP
al. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław

Nie rekomendujemy składania wniosku osobiście.
W nadzwyczajnych sytuacjach wniosek można wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w holu Filii DWUP we Wrocławiu, przy al. Armii Krajowej 54. Obsługa odbywa się bez udziału innych osób oraz pracowników DWUP, dlatego nie ma możliwości otrzymania potwierdzenia złożenia wniosku. Wyłącznie zdalną obsługę Klienta DWUP wprowadzono w związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz pracowników.
W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
tel. 71 39 74 110 lub 111, 71 39 74 114 lub 298, e-mail: tarcza@dwup.pl
Więcej informacji o tzw. tarczy antykryzysowejwww.mrpips.gov.pl