Kształcenie i szkolenie 2020: Najważniejsze wnioski z posiedzeń grup roboczych ET 2020 w latach 2018–2020

Education and training 2020: Highlights from the ET 2020 Working Groups 2018-2020

Uczenie się od siebie nawzajem inspiruje nas. Dzielenie się pomysłami, odkrywanie wzajemnego uczenia się i wymiana najlepszych praktyk to podstawa innowacji w dziedzinie edukacji. Grupy robocze, które pomagają we wdrażaniu strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020), nie tylko zapewniają forum do dyskusji między ekspertami ds. kształcenia w całej Europie, ale dostarczają również pomysłów, które bezpośrednio wpływają na europejską politykę w tej dziedzinie. Obecny cykl prac (lipiec 2018 r. – grudzień 2020 r.) jest ostatnim cyklem objętym strategicznymi ramami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Siedem grup roboczych, w których skład wchodzi ponad 400 ekspertów z 28 państw członkowskich UE i innych krajów uczestniczących, podjęło współpracę z zainteresowanymi stronami i organizacjami międzynarodowymi, aby podkreślić zarówno szanse, jak i wyzwania dla systemów kształcenia, nauczycieli i osób uczących się.

Od opracowania zestawu narzędzi służących włączeniu społecznemu w ramach wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, przeciwdziałania przyszłemu niedopasowaniu umiejętności i promowania w szkolnictwie wyższym doskonałości w zakresie rozwijania umiejętności po zajęcie się wpływem innowacji i transformacji cyfrowej na kształcenie i szkolenie zawodowe grupy robocze ET 2020 pokazują, że wzajemne uczenie się i dzielenie się wiedzą fachową przyczynia się do wzmacniania systemów kształcenia i szkolenia w całej Europie. Patrząc w przyszłość, w kierunku naszego wspólnego zobowiązania dotyczącego wprowadzenia europejskiego obszaru edukacji, warto poświęcić chwilę, aby spojrzeć wstecz na osiągnięcia grup roboczych ET 2020. Tematyczny charakter grup roboczych odzwierciedla nasze czasy i odpowiada wyzwaniom i szansom występującym w całej Europie, takim jak pandemia COVID-19, włączenie społeczne, transformacja cyfrowa oraz znaczenie uczenia się przez całe życie.

Grupy robocze ET 2020 stanowią jeden z głównych składników zestawu narzędzi strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020). Ucząc się wzajemnie i określając dobre praktyki, udzielają Komisji Europejskiej porad i dostarczają wiedzy eksperckiej w zakresie przygotowywania wniosków ustawodawczych i inicjatyw politycznych oraz wspierają państwa członkowskie w sprostaniu najważniejszym wyzwaniom związanym z ich systemami kształcenia i szkolenia, oraz realizacji wspólnych priorytetów uzgodnionych na szczeblu europejskim. W publikacji przedstawiono krótki przegląd siedmiu grup roboczych ET 2020 działających w latach 2018–2020.

Wnioski przedstawione w niniejszym dokumencie zostały opracowane przez Komisję we współpracy z członkami grup roboczych. Zawarte w nim informacje mogą nie odzwierciedlać stanowiska Komisji lub państw członkowskich. Ich celem jest podsumowanie wniosków nieformalnej pracy grup roboczych. Niniejszy dokument zawiera dodatkowe informacje na temat wyników tej pracy. Jest on przeznaczony dla decydentów oraz każdej osoby zainteresowanej europejską współpracą w dziedzinie kształcenia i szkolenia.

Więcej informacji pod linkiem
 

Źródło: Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (Komisja Europejska), ECORYS, SportsEconAustria