Kto może być mediatorem Centrum Mediacji przy ZPPM?

Mediatorem wpisanym na listę mediatorów Centrum Mediacji może być osoba:

a/ posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych,

b/ posiadająca wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia przygotowującego do wykonywania zawodu mediatora w wymiarze 40 godzin, zgodnego ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości,

c/ która ukończyła 26 lat,

d/ zna język polski,

e/ nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Mediatorem nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.

Wpis osoby zainteresowanej na listę mediatorów Centrum Mediacji następuje na jej pisemny wniosek.

Wniosek o wpis na listę mediatorów Centrum Mediacji przy ZPPM