Lasy UE – nowe unijne ramy monitorowania lasów i plany strategiczne

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska – próba rekonstrukcji rozporządzenia (WE) nr 2152/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. dotyczące monitorowania wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska naturalnego we Wspólnocie (Forest Focus) na podstawie nowej strategii leśnej UE 2030.

W strategii tej zapowiedziano również wniosek ustawodawczy dotyczący ram obejmujących obserwację lasów oraz
sprawozdawczość i gromadzenie danych w odniesieniu do lasów, z zastrzeżeniem przeprowadzenia oceny skutków. W tym celu właściwe organy państw członkowskich powinny przygotować plany strategiczne dotyczące lasów i sektora leśnodrzewnego, w pełni zgodne z zasadą pomocniczości i Traktatem o funkcjonowaniu UE. Aktualne, spójne i zharmonizowane unijne dane o odpowiedniej skali dotyczące lasów będą użyteczne na potrzeby obowiązujących i przyszłych unijnych przepisów i oficjalnych tekstów, takich jak rozporządzenie
w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa, rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, komunikat o zrównoważonym obiegu węgla, inicjatywa prawna w sprawie certyfikacji usuwania dwutlenku węgla, wniosek dotyczący rozporządzenia o produktach niepowodujących wylesiania, rozporządzenie w sprawie systematyki, dyrektywa w sprawie energii odnawialnej oraz rezultaty strategii na rzecz bioróżnorodności, takie jak wniosek ustawodawczy w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 17 listopada 2022 r.

W ścisłym powiązaniu z unijnym pakietem „Gotowi na 55” główne cele nowej strategii leśnej UE 2030 obejmują skuteczne zalesianie, ochronę i odbudowę lasów w Europie, zwiększenie pochłaniania CO2, ograniczenie występowania pożarów lasów i złagodzenie ich poważnych skutków, środki wspierające społecznogospodarcze funkcje lasów na rzecz pomyślnie rozwijających się obszarów wiejskich, propagowanie biogospodarki w granicach zrównoważonego rozwoju oraz zdefiniowanie, inwentaryzację i ścisłą ochronę wszystkich lasów pierwotnych i starodrzewów.

Celem tej inicjatywy jest opracowanie ogólnounijnych ram obserwacji lasów, aby zapewnić otwarty dostęp do szczegółowych, dokładnych, regularnych i aktualnych informacji na temat stanu lasów w UE i zarządzania nimi, a także na temat wielu produktów i usług ekosystemowych zapewnianych dzięki lasom.

Informacje te przyczynią się do podejmowania decyzji dotyczących lasów w większym stopniu w oparciu o dane. Oczekuje się, że dzięki temu podejściu zwiększy się zaufanie publiczne w dziedzinie gospodarki leśnej, ograniczone zostanie nielegalne pozyskiwanie drewna, wzrosną zachęty do prowadzenia bardziej zrównoważonej gospodarki leśnej i zapewniona zostanie rekompensata z tego tytułu, a także zwiększy się wsparcie dotyczące dostosowania lasów do zmiany klimatu.

Panuje powszechna zgoda, że lasy odgrywają kluczową rolę w reagowaniu na zmianę klimatu, ochronie i przywracaniu różnorodności biologicznej oraz rozwoju biogospodarki, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Jednakże informacje na temat stanu lasów w UE, ich wartości społecznej, ekologicznej i gospodarczej oraz wywieranej na nie presji i zapewnianych przez nie usług ekosystemowych są niejednolite. Od roku 2007, kiedy to przestało obowiązywać rozporządzenie w sprawie programu „Forest Focus”, nie istnieją zharmonizowane wymogi UE w zakresie sprawozdawczości dotyczącej lasów. W związku z tym nie ma porównywalnych i spójnych informacji na temat stanu lasów w UE.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13396-Lasy-UE-nowe-unijne-ramy-monitorowania-lasow-i-plany-strategiczne_pl
 
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
 
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków.

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13396-Lasy-UE-nowe-unijne-ramy-monitorowania-lasow-i-plany-strategiczne/public-consultation_pl

Źródło: Komisja Europejska