Maksymalne wymiary określonych pojazdów drogowych w ruchu krajowym/międzynarodowym oraz maksymalne masy określonych pojazdów drogowych w ruchu międzynarodowym w UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne prawa o ruchu drogowym krajowym/międzynarodowym – wniosek w sprawie Dyrektywy ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Unii maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz  maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym – ujednolicenie dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r..

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 2 lutego 2022 r.

W kontekście społeczeństwa obywatelskiego w Europie Komisja przywiązuje wielką wagę do uproszczenia i uporządkowania prawa Unii, tak aby stało się ono bardziej przejrzyste i dostępne dla obywateli, otwierając im w ten sposób nowe możliwości korzystania z przysługujących im konkretnych uprawnień. Ten cel nie może zostać osiągnięty tak długo, jak liczne przepisy, które były wielokrotnie zmieniane, często zasadniczo, pozostają rozproszone, tak iż trzeba ich szukać częściowo w oryginalnym akcie, a częściowo w późniejszych aktach zmieniających. Wymaga to pracochłonnego porównywania wielu różnych aktów w celu ustalenia obowiązujących norm prawnych. Z tego powodu ujednolicanie przepisów często zmienianych jest potrzebne, aby prawo stało się jasne i zrozumiałe.
Celem niniejszego wniosku jest ujednolicenie dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym3. Nowa dyrektywa zastąpi włączone do niej akty4; niniejszy wniosek całkowicie zachowuje treść ujednolicanych aktów, zbiera je więc jedynie razem, dokonując tylko takich formalnych zmian, jakie wynikają z samego zadania ujednolicenia. Wniosek w sprawie ujednolicenia został sporządzony na podstawie wstępnej konsolidacji, w 24 językach urzędowych, dyrektywy 96/53/WE i aktów ją zmieniających, przygotowanej przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej za pomocą systemu przetwarzania danych. Tam, gdzie artykułom nadano nowe numery, korelacja pomiędzy starą i nową numeracją została określona w tabeli zawartej w załączniku V do ujednoliconej dyrektywy.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący dyrektywy wraz z załącznikiem.
Źródło: Komisja Europejska