Maszyniści – ulepszony unijny system certyfikacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące oceny przepisów prawa w transporcie kolejowym – w oparciu o ocenę funkcjonowania Dyrektywy 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 30 września 2022 r.

Dyrektywa 2007/59/WE w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom miała na celu poprawę jakości i ułatwienie poruszania się maszynistów w całej sieci kolejowej UE, a także ułatwienie pracodawcom przydzielania maszynistów do wykonywania przewozów w różnych państwach członkowskich. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu wzywa się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z transportu do 2050 r. o 90 proc. Jako jeden z najbardziej zrównoważonych rodzajów transportu, kolej odgrywa kluczową rolę w obniżaniu emisyjności transportu. Dlatego też w kompleksowej strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności wyznaczono ambitne cele dla kolei: do 2030 r. należy podwoić ruch kolei dużych prędkości, a następnie potroić go do 2050 r. Natomiast kolejowy ruch towarowy powinien wzrosnąć o 50 proc. do 2030 r. i zostać podwojony do 2050 r.
W Europie kolejowe przewozy towarowe w dużej mierze międzynarodowe, ale ich konkurencyjność w porównaniu z innymi rodzajami transportu, takimi jak transport drogowy, ograniczają transgraniczne bariery w przemieszczaniu się maszynistów. Z drugiej strony kolejowe przewozy pasażerskie są w Europie nadal w dużej mierze krajowe. Rośnie jednak zainteresowanie państw członkowskich, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ogółu społeczeństwa rozbudowaniem dalekobieżnych usług transgranicznych, w tym połączeń nocnych. Aby zrealizować ambitne cele strategii, niezbędna będzie coraz większa liczba mobilnych maszynistów, zdolnych do sprawnego wykonywania przewozów transgranicznych zarówno pociągami pasażerskimi, jak i towarowymi. Jednak sektor kolejowy boryka się obecnie z niedoborem maszynistów. Oczekuje się, że wielu z nich przejdzie na emeryturę w ciągu najbliższych 10 lat.
Polityka transportowa UE obejmuje zharmonizowany system certyfikacji maszynistów, który umożliwia im – po spełnieniu określonych minimalnych wymogów – łatwe przemieszczanie się między państwami UE lub przechodzenie z jednego przedsiębiorstwa kolejowego do drugiego. Inicjatywa ta, zaproponowana w następstwie przeglądu, ma na celu poprawę tego systemu poprzez zadbanie o to, by system ten:
  • nie ulegał dezaktualizacji
  • nadążał za postępem technologicznym i odpowiadał na zwiększone zapotrzebowanie na podróże międzynarodowe
  • sprawiał, by zawód maszynisty stawał się bardziej zróżnicowany i atrakcyjniejszy dla młodych ludzi.
Trzy główne cele konsultacji to: • Zebranie doświadczeń i opinii obywateli UE na temat zawodu maszynisty. • Zapewnienie zainteresowanym podmiotom z sektora publicznego i prywatnego możliwości wyrażenia swoich poglądów i stanowisk w odniesieniu do kluczowych elementów oceny skutków. • Zebranie od kluczowych zainteresowanych stron specjalistycznych informacji (dane i informacje faktyczne, opinie ekspertów) na temat ich poglądów i stanowisk dotyczących potencjalnych skutków różnych środków uwzględnionych w ocenie skutków.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13169-Maszynisci-ulepszony-unijny-system-certyfikacji_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13169-Maszynisci-ulepszony-unijny-system-certyfikacji/public-consultation_pl

Źródło: Komisja Europejska