Modernizacja prawa spółek na potrzeby cyfryzacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne prawa spółek w UE: modyfikacja uchylonej DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/17/UE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek skodyfikowanej w DYREKTYWIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1132 w sprawie niektórych aspektów prawa spółek

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 8 kwietnia 2022 r.

Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważne są narzędzia i procesy cyfrowe w unijnym prawie spółek, takie jak system integracji rejestrów przedsiębiorstw.
Inicjatywa UE w zakresie prawa spółek ma na celu:

  • poprawę przejrzystości informacji o unijnych przedsiębiorstwach przez udostępnienie większej ilości informacji ponad granicami;
  • umożliwienie międzynarodowego wykorzystywania wiarygodnych danych o przedsiębiorstwach;
  • dalszą modernizację unijnych przepisów prawa spółek, aby dostosować je do epoki cyfrowej.

Trwająca transformacja cyfrowa gospodarki i społeczeństwa ma znaczący wpływ na przedsiębiorstwa, w tym na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). W ostatnich latach pandemia COVID-19 wyraźnie pokazała, że narzędzia cyfrowe mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia ciągłości działalności gospodarczej oraz interakcji z organami w kwestiach związanych z prawem spółek. Dyrektywa (UE) 2019/1151 w sprawie stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (dyrektywa w sprawie cyfryzacji) stanowiła pierwszy krok w kierunku rozwoju narzędzi i procedur cyfrowych w prawie spółek (np. poprzez umożliwienie tworzenia spółek, rejestracji oddziałów i wpisów do rejestrów przedsiębiorstw w pełni przez internet) i jest obecnie w trakcie transpozycji, jednak pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. W tym kontekście nowa inicjatywa „Modernizacja prawa spółek na potrzeby cyfryzacji” ma na celu dalsze dostosowanie unijnego prawa spółek do ciągłego rozwoju technologii cyfrowych. Inicjatywa ta będzie stanowiła drugi krok w kierunku cyfryzacji prawa spółek i będzie opierała się na dyrektywie z 2019 r. w sprawie cyfryzacji i ją uzupełniała. Celem niniejszych konsultacji publicznych jest umożliwienie wszystkim obywatelom i organizacjom wywarcia wpływu na kierunki rozwoju polityki. Pozwolą one na zgromadzenie danych i opinii zainteresowanych stron na temat problemów, które należy rozwiązać, a także na temat wariantów strategicznych i ich potencjalnych skutków. Konsultacje te nie obejmują internetowych procedur prawa spółek regulowanych dyrektywą w sprawie cyfryzacji, kwestii ponownego wykorzystania danych i otwartych danych (regulowanych dyrektywą (UE) 2019/1024) ani wniosku Komisji mającego na celu ustanowienie europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13055-Modernizacja-prawa-spo%C5%82ek-na-potrzeby-cyfryzacji_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13055-Modernizacja-prawa-spo%C5%82ek-na-potrzeby-cyfryzacji/public-consultation_pl