Monitoring Legislacji Krajowej 03 – 09.03.2022

W okresie  od 03 – 09.03.2022 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 2. projekty ustaw oraz 18. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 5. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Ponadto w związku z zaplanowanym posiedzeniem 101. Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (NDS i NDN) przeprowadzono konsultacje normatywów dotyczących warunków pracy (m.in. metody oznaczania stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy; propozycje wartości dopuszczalnych stężeń dla benzenu,1-etylo-2-pirolidonu oraz 1-Metylo-2-pirolidonu). Regulacje te obecnie znajdują się w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/101-posiedzenie-miedzyresortowej-komisji-ds-nds-i-ndn/