Monitoring Legislacji Krajowej 08.10. – 14.10.2020

W okresie od 08.10 – 14.10.2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4 projekty ustaw oraz 18 projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.
W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 7. projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.
Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano jedno stanowisko Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych.
Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowego sposobu pobierania opłaty mocowej (nr 63 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu), które zostało przesłane do Ministerstwa Klimatu.
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-w-sprawie-projektu-rozporzadzenia-ministra-klimatu-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-pobierania-oplaty-mocowej-nr-63-w-wykazie-prac-legislacyjnych-ministra-klimatu/