Monitoring Legislacji Krajowej 11 – 17.02.2021

W okresie od 11 – 17.02.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 51. projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 4. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych.

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (nr w wykazie prac legislacyjnych MRPiPS – 32), które zostało przesłane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-w-sprawie-projektu-rozporzadzenia-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wzoru-oraz-trybu-wydawania-i-zwrotu-kart-parkingowych-nr-w-wykazie-prac/