Stanowisko ZPPM w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Nr w wykazie prac legislacyjnych MRPiPS – 32)

Lubin, 11 lutego 2021 r.

ZPPM/ 5S / II / 2021
 
Szanowny Pan
Paweł Wdówik
Sekretarz Stanu
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Temat: Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Nr w wykazie prac legislacyjnych MRPiPS – 32)

 
Szanowny Panie Ministrze

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 119 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

 
Uwagi do projektu:

Nawiązując do prowadzonych na stronach RCL konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, Związek Pracodawców Polska Miedź, po wnikliwym przeanalizowaniu projektu wraz z uzasadnieniem, przedstawia w imieniu podmiotów członkowskich, zajęte w sprawie stanowisko.

Wprowadzenie epizodycznego rozporządzenia jest zdecydowanie udogodnieniem dla osób, które mieszkają w odległych miejscowościach powiatów. Wniosek mogą przesłać za pośrednictwem urzędu pocztowego, który znajduje się na terenie każdej gminy. Takie rozwiązanie minimalizuje ryzyko zarażania wirusem SARS-Co-V-2.

Sytuacja wprowadza jednak pewne zapytania i wątpliwości, z którymi będą borykać się pracownicy powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności:

  • Do wniosku powinna być dołączona aktualna fotografia, odzwierciedlająca wizerunek osoby, której wniosek dotyczy (zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych); w takiej sytuacji pracownik nie będzie mieć możliwości weryfikacji aktualności zdjęcia;
  • W przypadku dołączenia kopii prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności/ lub o wskazaniach do ulg i uprawnień również mogą wystąpić problemy, ze względu na brak możliwości zrobienia kopii; jednakże pracownik zespołu ma podgląd do wydanych orzeczeń w systemie Eksmoon i w przypadku braku dołączonej kopii, może zweryfikować dane w systemie bądź aktach sprawy;
  • W rozporządzeniu nie ma informacji, co należy zrobić z karta parkingową posiadaną dotychczas przez osobę niepełnosprawną, która straciła ważność. Należy rozważyć rozwiązanie, czy dołączyć ją składając wniosek, czy przedłożyć do zespołu przy odbiorze aktualnej.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego oraz na dalszym etapie prac legislacyjnych.

Z wyrazami szacunku
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.